Przejdź do stopki

Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka

Treść

UWAGA: zamian terminów składania i otwarcia ofert!

UWAGA: w dniu 17.08.2017 r. zamieszczono zmianę oraz wyjaśnienie treści SIWZ!

UWAGA: w dniu 21.08.2017 r. zamieszczono zmianę oraz wyjaśnienie treści SIWZ!

UWAGA: w dniu 21.08.2017 r. zamieniono terminy składania i otwarcia ofert!

UWAGA: w dniu 23.08.2017 r. zamieszczono wyjaśnienie treści SIWZ!

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:


„Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
część I: 48000000-8, 48800000-6, 48219200-8, 48624000-8, 48820000-2, 72263000-6, 72265000-0, 79632000-3, 79417000-0, 31682500-5, 72268000-1.
część II: 72263000-6, 30214000-2, 72265000-0.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań wchodzących w zakres projektu pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”:
Zadanie 1. Oprogramowanie - E-usługi (licencje)
Zadanie 2. Oprogramowanie (środowisko pracy)
Zadanie 3. Infrastruktura techniczna (sprzęt)
Zadanie 4. Prace wdrożeniowo - instalacyjne
Zadanie 5. Szkolenia
Zadanie 6. Polityka bezpieczeństwa

Projekt pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka” jest istotnym strategicznie etapem rozbudowy obecnej infrastruktury teleinformatycznej o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych, opartych o poddane procesowi modernizacji i integracji systemy aplikacyjne „front-office” i „back-office”, wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Zamawiającego. Założeniem generalnym projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.
Kluczowym produktem ww. projektu jest wdrożenie „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą” (ZSZG) który zapewni możliwość świadczenia spersonalizowanych usług publicznych 4 i 5 kategorii.
Głównym celem projektu „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka” jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli (A2C) jak i przedsiębiorców (A2B) do cyfrowych usług publicznych on-line. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia wybranej sprawy, wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. W zakresie spraw realizowanych przez sektor prywatny przekłada się to na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada także wprowadzenie szeregu usprawnień wewnątrz organizacji przekładających się na sprawne świadczenie e-usług. Cele szczegółowe to:
1) wdrożenie dojrzałych elektronicznych usług publicznych o wysokim stopniu dojrzałości, spersonalizowanych i powszechnych opartych o rozwiązania i usługi, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą wdrożonego do 2018 roku,
2) usprawnienie procesów w zakresie obsługi podatków i opłat lokalnych oraz procesu wydawania zaświadczeń w innych obszarach świadczenia usług publicznych, przekładające się na wymierne usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej Gminy Sucha Beskidzka do 2018 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawierają załączniki nr 9A i 9B stanowiące TOM II SIWZ.

Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowie, Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych (SIWZ, ogłoszenia o zamówieniu, itp.) znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów funkcjonalnych produktu wskazanego w SIWZ.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ, umowie, OPZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, w tym dokumenty równoważne.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

 

Oferty częściowe
Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części:

Część I – „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka – dostawa oprogramowania i sprzętu”, która obejmuje realizację następujących usług-zadań:
- Zadanie 1. Oprogramowanie – E-usługi (licencje) w zakresie: udostępnienia informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych, udostępnienia informacji i regulacji zobowiązań w zakresie gospodarki odpadami oraz komunikacja z firmami wywozowymi, udostępnienia informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opłat lokalnych, udostępnienia informacji w zakresie prowadzonych ewidencji, informacji o stanie sprawy i korespondencji wraz z systemem zarządzania dokumentami funkcjonującym w urzędzie, udostępnienia informacji w zakresie wykonania budżetu, WPF, oraz wymiana informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą, udostępnienia informacji i komunikacji ogólnej z mieszkańcami gminy, bezpieczeństwa przetwarzania danych – analizy i raporty, rozwiązań IT w administracji, służących cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych - systemy płacowo – kadrowe;
- Zadanie 2. Oprogramowanie (środowisko pracy): oprogramowanie systemowe, narzędziowe i bazodanowe, backup, VPN, certyfikaty serwerowe;
- Zadanie 3. Infrastruktura techniczna (sprzęt): serwer sprzętowy, firewall wraz z oprogramowaniem do obsługi sieci VPN, urządzenie do potrzymania napięcia (UPS), urządzenie do archiwizacji danych typu „disc to disc” wraz z oprogramowaniem do archiwizacji;
- Zadanie 4. Prace wdrożeniowo – instalacyjne,
- Zadanie 5. Szkolenia: szkolenia dla pracowników Zamawiającego z obsługi sprzętu i oprogramowania do świadczenia e-usług;
- Zadanie 6. Polityka bezpieczeństwa: opracowanie aktualizacji polityki bezpieczeństwa.


Część II – „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka – dostawa stacji roboczych”, która obejmuje realizację następujących dostaw-zadań:
- Zadanie 3. Infrastruktura techniczna (sprzęt): Stacje robocze – 10 kpl.
- Zadanie 4. Prace wdrożeniowo – instalacyjne.

Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą dwie części lub tylko jedną.

 

Informacja o dofinansowaniu
Zamówienie dotyczy projektu pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.11 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja. Umowa o dofinansowanie nr RPMP.02.01.01-12-0018/16-00-XVII/32/FE/16 z dnia 30.12.2016 r.

 

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia:
- część I: do dnia 29.06.2018 r.,
- część II: do dnia 01.12.2017 r.

 

Termin i sposób składania ofert
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 17.08.2017 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.08.2017 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna). Oferty należy sporządzić w języku polskim.

 

Dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji „papierowej” nie będzie przekazywana wykonawcom.

 

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 23 z późn. zm.) [przesłanka z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp].
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Warunki udziału w postępowaniu

A. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące części I – „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka – dostawa oprogramowania i sprzętu”
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części I mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – tj. wykażą, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej dwa zadania (zamówienia) polegające na dostawie i wdrożeniu oprogramowania do świadczenia „e-usług”, o wartości co najmniej 300 000 zł brutto każde. Przy czym wymaga się, aby każde zadanie (zamówienie), o którym mowa w poprzednim zdaniu, obejmowało co najmniej cztery z następujących ośmiu obszarów:
- e-usługi w zakresie udostępnienia informacji i regulacji zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,
- e-usługi w zakresie udostępnienia informacji i regulacji zobowiązań z tytułu gospodarki odpadami oraz komunikacja z firmami wywozowymi,
- e-usługi w zakresie udostępnienia informacji i regulacji zobowiązań w zakresie opłat lokalnych,
- e-usługi w zakresie udostępnienia informacji z prowadzonych ewidencji,
- e-usługi - możliwość składania elektronicznych formularzy oraz informacja o stanie sprawy i korespondencji,
- e-usługi - udostępnienie informacji w zakresie wykonania budżetu oraz wymiana informacji budżetowo - finansowych między jednostkami organizacyjnymi a gminą,
- e-usługi w zakresie udostępnienia informacji i komunikacji ogólnej z mieszkańcami gminy,
- e-usługi w zakresie zintegrowanego systemu powiadamiania klienta;
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej jedno zadanie (zamówienie) polegające na dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem o wartości co najmniej 300 000 zł brutto. Przy czym wymaga się, aby wykazane powyżej zadanie obejmowało co najmniej dostawę, instalację i konfigurację serwera;
c) dysponują lub będą dysponować przynajmniej jedną osobą na stanowisko kierownika projektu, posiadającą doświadczenie w kierowaniu co najmniej jednym projektem o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, obejmującym wdrożenie systemu informatycznego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku polegania na potencjale innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, warunek udziału w postępowaniu wskazany w pkt. 6.A.a musi spełniać w całości (tj. dwa zadania) jeden wykonawca albo jeden podmiot.
Wskazane wartości dotyczą pojedynczych zadań – w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków nie można sumować wartości prac zrealizowanych w ramach kilku zadań. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie ww. warunku w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu odbioru zadania lub równoważnego dokumentu.

B. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące części II – „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka – dostawa stacji roboczych”
W zakresie części II Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (dotyczy wyłącznie części I) i braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzorów stanowiących załączniki nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.
3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. procedurę odwróconą – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
5. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (dotyczy wyłącznie części I):
a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór ww. wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór ww. wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli złożone przez wykonawcę dokumenty określone w pkt. 5a budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
7. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy następujące dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7 składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego

W celu wykazania, że oferowane oprogramowanie dziedzinowe (e-usługi) objęte częścią I zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do dostarczenia i zaprezentowania próbki ww. oprogramowania.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie zobowiązany do dostarczenia i zaprezentowania próbki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni.
Szczegółowe wymagania dotyczące próbki oprogramowania oraz sposobu jej prezentacji i oceny określa załącznik nr 9A do SIWZ.

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- cena brutto – 60%
- gwarancja jakości i rękojmia za wady – 40%

 

Wymagania dotyczące wadium (dotyczy wyłącznie części I)
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. Szczegółowe wymagania dot. wnoszenia wadium zawiera SIWZ.

 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 02.08.2017 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

ZAŁACZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - TOM II SIWZ

4. Formularze edytowlane

 

 

                                                                             Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                               Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 14.08.2017 r.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 3 w związku z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie terminów składania i otwarcia ofert.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.08.2017 r. godz. 11:00


TERMIN OTWARCIA OFERT: 22.08.2017 r. godz. 11:30

 

ZAŁĄCZNIK:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP

 


                                                                                    Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                  Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 17.08.2017 r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w okresie od 09.08.2017 r. do 14.08.2017 r. wpłynęły 4 wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Wyjaśnienie treści SIWZ
 

 

                                                                                                        Z upoważnienia
                                                                                         Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                         Krystyna Muła
                                                                                                    Zastępca Kierownika
                                                                                                Referatu Organizacyjnego

 

 


 

Sucha Beskidzka 17.08.2017 r.

  

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w następującym zakresie:

1) w pkt. 3.3.4 załącznika nr 9A do SIWZ, w pozycji nr 26 tabeli – zamiast: „Min. 3 dyski 4TB każdy” jest: „Min. 4 dyski o pojemności 4TB każdy, format szerokości: 3.5 cala, niezawodność MTBF: 1000000 godz., przeznaczone do pracy ciągłej do archiwizacji danych, współpracujące z proponowanym urządzeniem archiwizującym”;

2) w pkt. 2.1 załącznika nr 9B do SIWZ, w pozycji nr 11 tabeli – zamiast: „Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:” jest: „Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (numer telefonu zostanie podany przez wykonawcę w protokole odbioru) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia:”;

3) w pkt. 4 załącznika nr 9B do SIWZ, w ppkt. 3 – zamiast: „Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy oraz dostarczone oprogramowanie systemowe w opcji ze standaryzowanej usługi gwarancyjnej oraz serwisu “next business day” zapewniając jednocześnie co najmniej 24 godziny czas naprawy lub podstawienia sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt zastępowany, przekazany do naprawy. Wszelkie koszty logistyczne związane z obsługą procesu gwarancji będą ponoszone przez Wykonawcę” jest: „Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony sprzęt komputerowy oraz dostarczone oprogramowanie systemowe w opcji zestandaryzowanej usługi gwarancyjnej oraz serwisu “next business day” zapewniając jednocześnie co najmniej 24 godziny czas naprawy lub podstawienia sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt zastępowany, przekazany do naprawy. Wszelkie koszty logistyczne związane z obsługą procesu gwarancji będą ponoszone przez Wykonawcę”.

 

 

                                                                                                      Z upoważnienia
                                                                                      Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                      Krystyna Muła
                                                                                                Zastępca Kierownika
                                                                                            Referatu Organizacyjnego

 


 

Sucha Beskidzka 21.08.2017 r.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 21.08.2017 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Wyjaśnienie treści SIWZ


                                                                                                     Z upoważnienia
                                                                                     Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
                                                                                                      Krystyna Muła
                                                                                                 Zastępca Kierownika
                                                                                              Referatu Organizacyjnego

 


 

Sucha Beskidzka 21.08.2017 r.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a ust. 3 w związku z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz ogłoszenia o zamówieniu, w następującym zakresie:

 

1) FORMULARZ TECHNICZNO-CENOWY (CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA), stanowiący załącznik nr 2A do SIWZ, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

 

2) zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.08.2017 r. godz. 13:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: 24.08.2017 r. godz. 13:30
 

 

ZAŁACZNIKI:

1. AKTUALNY załącznik nr 2A do SIWZ

2. AKTUALNY załącznik nr 2A do SIWZ (wersja edytowalna)

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w BZP

 

                                                                                                     Z upoważnienia
                                                                                     Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
 

                                                                                                    Krystyna Muła
                                                                                               Zastępca Kierownika
                                                                                           Referatu Organizacyjnego

 

 


 

Sucha Beskidzka 23.08.2017 r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ


Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 23.08.2017 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:
Wyjaśnienie treści SIWZ

 

 


                                                                                                 Z upoważnienia
                                                                                 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                  Krystyna Muła
                                                                                             Zastępca Kierownika
                                                                                         Referatu Organizacyjnego

 


 

Sucha Beskidzka 24.08.2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły 3 oferty.
Szczegółowe informacje o złożonych ofertach zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja z otwarcia ofert

 

                                                                                                 Z upoważnienia
                                                                                  Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                  Krystyna Muła
                                                                                            Zastępca Kierownika
                                                                                         Referatu Organizacyjnego

 

 


 

Sucha Beskidzka 28.09.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie części I (tj. dostawę oprogramowania i sprzętu) zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez:


REKORD SI Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5
43-300 Bielsko-Biała

 

Pełną treść zawiadomienia wraz z uzasadnieniem zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

                                                                                Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                              Stanisław Lichosyt


 


 

Sucha Beskidzka 28.09.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie części II (tj. dostawę stacji roboczych) zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług i administracji w Gminie Sucha Beskidzka” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez:


Comp S.A.
ul. Jutrzenki 116
02-230 Warszawa


Pełną treść zawiadomienia wraz z uzasadnieniem zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


                                                                                Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                               Stanisław Lichosyt