Przejdź do stopki

ZP - Zamówienia publiczne

Treść

mgr inż. Grzegorz Myszura

TELEFON:
(33) 874-95-41

LOKALIZACJA:

I piętro pok. 31

E-MAIL:
zamowienia@sucha-beskidzka.pl

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

  • Organizowanie procedur o udzielenie zamówień publicznych
  • Opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i protokołów postępowania przetargowego
  •  Opiniowanie spraw dotyczących zamówień publicznych
  • Występowanie w imieniu Gminy Sucha Beskidzka do Urzędu Zamówień Publicznych
  • Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawach zamówień publicznych
  • Akceptacja projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
  • Udzielanie porad pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zamówień publicznych
  • Udział w pracach komisji przetargowych
  • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych dotyczących szkoleń i instruktażu
  • Przeprowadzanie kontroli w Urzędzie Miejskim i jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych