Przejdź do stopki

Zakład Komunalny

Treść

DYREKTOR
mgr inż. Krzysztof Szczęch

Główny Księgowy:
mgr Magdalena Sitarz-Bilnik

LOKALIZACJA:
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Wadowicka 4

Telefony:
- Sekretariat:
tel. 33 874-20-79
tel. 33 874-20-46
fax. 33 874-47-90

- Oczyszczalnia ścieków:
tel.33 874-15-56

- Stacja Uzdatniania Wody (ul. Role 133):
tel./fax 33 874-58-10

UK:
tel. 33 874-25-60

 

Adres naszej strony:
 
Adres do korespondencji mailowej:

 

 

Zadania własne Zakład realizuje w zakresie:

 1. zaopatrzenia w wodę,
 2. odprowadzania ścieków,
 3. badań laboratoryjnych wody i ścieków,
 4. remontów, modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 5. remontów, modernizacji i rozbudowy dróg i chodników,
 6. usług wodno-kanalizacyjnych,
 7. odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i najemców,
 8. utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
 9. świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych,
 10. zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników,
 11. zimowego utrzymania dróg będących w zarządzie innych jednostek (drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe),
 12. wykaszanie terenów zielonych
 13. usługi sprzętem (koparki, rębak, zamiatarki, kosiarki) i transportowe