Przejdź do stopki

MRPO - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka

Treść

 

WPROWADZENIE:

Sektor produkcji zielonej energii jest jednym z ważniejszych składników tzw. zielonej gospodarki, czyli modelu rozwoju społeczno-gospodarczego, w którym szczególną uwagę zwraca się na kwestie ochrony środowiska, a globalnie na kwestie związane z ochroną klimatu. W tym kontekście produkcja i wykorzystanie zielonej energii stały się kluczowymi, wspieranymi przez rządy, samorządy i promowanymi przez wiele grup społecznych, konsumenckich i środowisk gospodarczych – elementami realizacji celów środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Jednym z czystych odnawialnych źródeł energii jest promieniowanie słoneczne.

 

Władze Gminy Sucha Beskidzka zdają sobie sprawę z konieczności dbania o środowisko naturalne. Przejawem tej troski są podejmowane działania, których celem jest ochrona środowiska naturalnego przez m.in. zmniejszenie niskiej emisji, zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji CWU oraz podnoszenie efektywności energetycznej w obiektach publicznych (minimalizowanie zużycia energii).

Projekt pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka” jest jednym z przykładów tej działalności.

 

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Zaplanowane projektem działania przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego, w szczególności powietrza atmosferycznego. Zasada ta realizowana jest poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej Gminy Sucha Beskidzka. Mając powyższe na uwadze zrealizowano następujące działania:

 1. Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wód (SUW)
 2. Modernizacja kotłowni w budynku Stacji Uzdatniania Wód
 3. Modernizacja instalacji CO oraz CW w budynku Stacji Uzdatniania Wód
 4. Wykonanie instalacji solarnej w budynku Stacji Uzdatniania Wód
 5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Stacji Uzdatniania
 6. Wykonanie instalacji solarnej w budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego
 7. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego

Ponadto projekt obejmował zadania dotyczące:

 1. Opracowanie dokumentacji technicznej
 2. Inspektor nadzoru
 3. Promocja projektu

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Sucha Beskidzka.

Cel ten realizowany jest poprzez zastosowanie źródeł energii odnawialnej w postaci systemów solarnych wykorzystujących energię słoneczną do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) na potrzeby obiektów użyteczności publicznej (sanitarno-higienicznych i procesów technologicznych). Systemy solarne będą zintegrowane z niezależnym systemem zasilania energią elektryczną, dostarczaną z systemu paneli fotowoltaicznych. Drugim niezbędnym działaniem realizującym cel główny projektu tj. osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego dzięki zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, będzie likwidacja nie ekologicznych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obecnie stosowanych rozwiązań. Głównym bodźcem dla zastosowania energii odnawialnej w instalacjach grzewczych jest również, możliwość ograniczenia zużycia konwencjonalnych źródeł energii cieplnej oraz elektrycznej. Działanie polegające na modernizacji wewnętrznej instalacji CO i CWU, spowoduje znaczącą poprawę sprawności systemu.

Cel bezpośredni projektu opisuje planowane efekty i pożądane, bezpośrednie rezultaty jego wdrożenia. Określa, co ma być osiągnięte dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji i jakie jej skutki są najbardziej oczekiwane w krótkim okresie czasu.

Celami bezpośrednimi projektu są:

 1. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego – powietrza atmosferycznego,
 2. zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej,
 3. ograniczenie zużycia energii nieodnawialnej,
 4. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi wydatkowanymi w ramach opłat za zużycie energii,
 5. edukacja społeczności lokalnej w wymiarze korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii.

Istotnym problemem są ograniczone zasoby nieodnawialnych źródeł energii w skali globalnej, które zmuszają jej odbiorców do poszukiwania alternatywnych źródeł energii przy jednoczesnym jej oszczędzaniu. Racjonalne zarządzanie energią cieplną możliwe jest dzięki zapewnieniu w pierwszej kolejności, alternatywnych źródeł energii - energii słonecznej oraz systemów mniej energochłonnych.  Do długoterminowych korzyści, jakie zostaną osiągnięte w Gminie Sucha Beskidzka w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zaliczyć można:

Cele ekonomiczno-społeczne:

 1. wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii - w miejsce trudno dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych,
 2. zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii,
 3. stworzenie warunków konkurencji miedzy producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania),
 4. oszczędność surowców energetycznych,
 5. minimalizację kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne,
 6. obniżenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 7. podniesienie poziomu życia mieszkańców (oszczędności przełożą się na konsumpcję),
 8. poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie egzystencji w czystym środowisku,
 9. promocja dobrych praktyk wśród społeczności lokalnej.

Cele ekologiczne:

 1. redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych (stałych),
 2. zmniejszanie emisji zanieczyszczeń - pyłów i gazów do atmosfery,
 3. poprawa jakości środowiska oraz zachowanie cennych ekosystemów,
 4. oszczędność i racjonalne gospodarowanie energią cieplna pochodząca z nieodnawialnych źródeł energii,
 5. redukcja efektu cieplarnianego,
 6. zmniejszanie ilości produkowanych odpadów.

Cele zdrowotne:

 1. ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczenia środowiska,
 2. poprawa jakości i wzrost standardu życia mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka.

 

FINANSOWANIE:

Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Nr projektu: MRPO.07.02.00-12-127/13.
 

- Całkowita wartość projektu: 1 085 067,04 PLN

- Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 050 215,09 PLN

- Wartość dofinansowania (środki Unii Europejskiej): 892 682,83 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

- Wkład własny (środki Gminy Sucha Beskidzka): 192 384,21 PLN