Przejdź do stopki

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

Treść

ZESPÓŁ  INTERDYSCYPLINARNY I PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

Informacja dotycząca zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka na podstawie zmiany Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
domowej powołał zarządzeniem Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie miasta Sucha Beskidzka w obszarze pomocy domowej.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Przedszkola Samorządowego, Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej, Stowarzyszenia Pomocna Dłoń, pedagodzy szkolni oraz  kuratorzy Sądu Rejonowego.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w  programie przeciwdziałania przemocy domowej i ochrona osób doznających przemocy domowej w Gminie Sucha Beskidzka na lata 2025 - 2027, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony osób doznających przemocy domowej, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
 •  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 • powoływanie grupy diagnostyczno – pomocowej i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

Zespół interdyscyplinarny powołuje Grupy diagnostyczno - pomocowe, których celem
i zadaniem jest dokonanie diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej. W skład  Grupy diagnostyczno - pomocowej obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
 • funkcjonariusz Policji

W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową w skład grupy diagnostyczno – pomocowej wchodzi także żołnierz Żandarmerii Wojskowej.

W skład Grupy diagnostyczno – pomocowej mogą  także wchodzić:

 • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 • asystent rodziny;
 • nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
 • osoby wykonujący zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
 • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

W sprawach osób stosujących przemoc domową, pozostających pod dozorem lub nadzorem kuratora sądowego, w skład grupy diagnostyczno – pomocowej wchodzi  także kurator sądowy

 Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz Grupy diagnostyczno  -pomocowej wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
Zadania Grupy diagnostyczno - pomocowej to w szczególności:

 • dokonanie oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury
  „ Niebieskie Karty”
 • dokumentowanie podejmowanych działań

Instytucja zespołu interdyscyplinarnego uregulowana jest m.in. w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dyspozycja wyżej wskazanego przepisu nadaje zespołowi interdyscyplinarnemu status podmiotu o charakterze wewnętrznym, działającego w gminie w ramach jej zadań własnych, a także określa szczegółowo przedstawicieli wchodzących w jego skład.

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

 Przemoc domowa jest jednym z problemów społecznych, który wymaga podejmowania szeroko zakrojonych działań przeciwdziałających temu zjawisku. Procedura „Niebieskie Karty” jest narzędziem, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej.

Zapisy te podkreślają, że celem realizacji procedury jest dobro i bezpieczeństwo osób doznających przemocy domowej, ale także skuteczna współpraca przedstawicieli różnych instytucji, które są zobowiązane do reagowania w przypadku wystąpienia przemocy domowej. Obecne rozwiązanie pozwala na to, aby raz ujawniony/zgłoszony fakt występowania przemocy domowej uruchomił interdyscyplinarną pomoc. W praktyce oznacza to, że osoba pokrzywdzona nie musi samodzielnie zgłaszać się do różnych instytucji celem uzyskania pomocy. To przedstawiciele instytucji zwrócą się do niej z ofertą pomocy. Wspólnie uzgodniony plan działania będzie zawierał także propozycje oddziaływań wobec osoby stosującej przemoc, bo od zmiany zachowania tej osoby zależy bezpieczeństwo i dobro osoby doznającej przemocy.

Procedura rozpoczyna się od wypełnienia formularza "NIEBIESKA KARTA – A" przez jednego z przedstawicieli  służb, która pierwsza powzięła informację o podejrzeniu zaistnienia przemocy domowej. Może to być funkcjonariusz policji, pracownik socjalny, asystent rodziny, pracownik oświaty, pracownik służby zdrowia, członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Co zyskasz dzięki „Niebieskiej  Karcie”?

Choć zawsze najważniejsze są działania, które możesz podjąć sam/a,  dzięki wsparciu różnych służb i instytucji współdziałających w ramach procedury Niebieskiej Karty, zyskasz również:

 • pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa;
 • wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji (nie tylko związanej z przemocą, ale np.
  w uniezależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych, mieszkaniowych, jak również pomoc psychologiczną, prawną lub inną, jakiej oczekujesz);
 • monitoring zmieniającej się sytuacji;
 • podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę zachowania sprawcy, poczynając od uświadomienia sprawcy/czyni konsekwencji stosowania przemocy i tego, że różne instytucje będą interesować się jego/jej zachowaniem, działań edukacyjnych, zobowiązania do leczenia odwykowego, a w określonych prawem przypadkach również np. zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz eksmisji.