Przejdź do stopki

O PROJEKCIE

Treść

„Inwestycja w edukację – bramą do rozwoju w Gminie Sucha Beskidzka”

 

Gmina Sucha Beskidzka realizuje projekt „Inwestycja w edukację – bramą do rozwoju w Gminie Sucha Beskidzka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych z zakresu: nauk matematyczno -przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz programowania u 380 uczniów/uczennic i 59 nauczycieli z gminy  Sucha Beskidzka uczęszczających i pracujących w SP nr 1 i Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej, SP nr 2 w Suchej Beskidzkiej oraz Filii SP nr 2 w Suchej Beskidzkiej, przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych dla 56 uczniów z ww. szkół, a także doposażenie szkół i przedmiotowej pracowni międzyszkolnej, mającej zostać utworzonej w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa  i Gimnazjum w Suchej Beskidzkiej. Do projektu mogą przystąpić również osoby niepełnosprawne, ponieważ ww. szkoły posiadają podstawowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.  W projekcie udział wezmą uczniowie i nauczyciele wyłonieni w ramach rekrutacji, która ma charakter wewnętrzny, zapewniając wszystkim równe szanse. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017. do 30.06.2018r.

Projekt obejmuje następujące działania:

 1. Warsztaty dla nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK i nowoczesnych narzędzi w procesie dydaktycznym,
 2. Szkolenia nauczycieli z metody eksperymentu w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i programowania,
 3. Sieć współpracy i samokształcenia,
 4. Zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu i zajęcia z programowania,
 5. Indywidualne zajęcia wyrównawcze dla najsłabszych uczniów z matematyki i przyrody,
 6. Doposażenie pracowni przedmiotowych,
 7. Doposażenie przedmiotowej pracowni międzyszkolnej.

Efektem zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych z nauk matematyczno - przyrodniczych oraz zajęć z programowania będzie wzmocnienie umiejętności rozwiązywania problemów, oraz modelowania matematycznego. Równocześnie nauczyciele i nauczycielki rozwiną swoje kompetencje w zakresie: wykorzystania TIK na zajęciach przedmiotowych, wykorzystania metody eksperymentu na zajęciach matematyczno - przyrodniczych. Adaptacja sal umożliwi pracę w dobrze wyposażonych salach przedmiotowych. W ramach projektu programy szkoleniowe zostaną odpowiednio dostosowane do potrzeb uczniów i ich poziomu wiedzy, wykorzystywane będą nowoczesne pomoce dydaktyczne, sale lekcyjne zostaną odpowiednio doposażone i zakupione zostaną nowoczesne materiały multimedialne służące do realizacji zajęć.  Dodatkowo w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum utworzona zostanie nowoczesna pracownia międzyszkolna, z której korzystać będą mogły inne szkoły funkcjonujące  w ramach Gminy Sucha Beskidzka.

Harmonogram realizacji projektu:

 1. Rekrutacja uczniów : 05-06/2017
 2. Rekrutacja nauczycieli: 05-06/2017
 3. Doposażenie pracowni przedmiotowych i pracowni międzyszkolnej 07-08/2017
 4. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli 08-09/2017
 5. Realizacja zajęć dla uczniów 09/2017 – 06/2018
 6. Zakończenie projektu 06/2018.

Całkowita wartość Projektu : 997.040,00 zł.

Wkład własny Gminy Sucha Beskidzka : 49.888,80 zł,

Wartość dofinansowania: 947.151,20 zł ,

w tym : 847.484,00 zł z Unii Europejskiej, 99.667,20 zł z budżetu państwa.

 

Projekt „Inwestycja w edukację – bramą do rozwoju w Gminie Sucha Beskidzka” współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.