Przejdź do stopki

STM - Straż Miejska

Treść

KOMENDANT
mgr inż. Jacek Bogacki

TELEFON:
(33) 874-95-21,
(33) 874-95-22
kom. 507 055 413


LOKALIZACJA:
parter pok. 11,12

E-MAIL:
straz@sucha-beskidzka.pl

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:
Podejmowanie działań zwiazanych z

  • ochroną spokoju i porządku publicznego w tym egzekwowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi organizacjami społecznymi,
  • kontrole czystości na terenie miasta - egzekwowanie przepisów wynikających z ustawy  o ochronie środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym łącznie z usuwaniem pojazdów,
  • zadania związane z ustawą o ochronie zwierząt (przyjmowanie interwencji związanych z bezpańskimi zwierzętami oraz warunkami ich bytowania),
  • obsługa targowisk na terenie miasta Sucha Beskidzka (wyznaczanie miejsc do handlu, prace organizacyjne, nadzór nad inkasentami)
  • obsługa i kontrola płatnych tablic informacyjnych na terenie miasta

Przyjmowanie plakatów w godz. od 7.30 do 9.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) w siedzibie Straży Miejskiej Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19 lub w Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM) w godzinach pracy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.