Przejdź do stopki

Rekrutacja 2017

Treść

Rekrutacja do projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej


Poniedziałek, 2 stycznia 2017     

 

 

REKRUTACJA 2017

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej  informuje, że rozpoczyna  rekrutację do projektu pn.:
„Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

 

 

Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Projekt adresowany jest do mieszkańców  Miasta Sucha Beskidzka korzystających z pomocy społecznej.

W ramach projektu mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie o charakterze zawodowym i społecznym, wynikające z diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika projektu.

Przewidywane formy pomocy obejmą m.in.: grupowe i indywidualne porady psychologiczne, terapię uzależnień, wsparcie asystenta rodziny, pracę socjalną, doradztwo zawodowe, staże, kursy i szkolenia zawodowe.  Rodzaje wsparcia zostaną dostosowane i określone indywidualnie w zależności  od problemów, potrzeb i potencjałów osób biorących udział w projekcie.

 

Każdy Uczestnik Projektu będzie objęty następującymi działaniami:

  1. identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzana przez specjalistów,
  2. kontrakt socjalny, zawierający m.in.: indywidualną ścieżkę wsparcia określającą rodzaj wsparcia,
  3. zindywidualizowane działania w celu aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.

 

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:

Głównym celem wynikającym z realizacji projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu, a także:

  • podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
  • nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania,
  • poprawa sytuacji na rynku pracy,
  • radzenie sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier,
  • nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym,

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !

 

Rekrutacja: do 25 stycznia 2017 w siedzibie MOPS,

w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Dodatkowe informacje: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Mickiewicza 19, pokój nr 52, 
Tel. 33 874 95 57