Przejdź do stopki

Wynajem mieszkania komunalnego / socjalnego

Treść

Wynajem mieszkania komunalnego / socjalnego

Gdzie załatwić: 
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

Biuro Obsługi Mieszkańców
Biuro Obsługi Mieszkańców
parter: pokój nr 7
tel.: (33) 874 95 45
lub
Referat Gospodarki Nieruchomościami
I piętro, pokój nr 28 
tel.: (33) 874 95 38, (33) 874 95 39

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172 tekst jednolity)

Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sucha Beskidzka oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka.


Wymagane dokumenty:

1/ wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego/socjalnego,

2/ zaświadczenie o dochodach,

3/ deklaracja o wysokości dochodów,

4/ oświadczenie o stanie majątkowym,

5/ oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu/budynku

 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Sucha Beskidzka:

 1. wnioskodawca składa wniosek do Urzędu Miasta Sucha Beskidzka wraz z wymaganymi dokumentami,
 2. wniosek wraz z załącznikami podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym. Po sprawdzeniu wniosku członkowie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka przeprowadzają wizję lokalną dotyczącą sprawdzenia warunków mieszkaniowych i sporządzają na tą okoliczność protokoły z kontroli,
 3. następnie wniosek opiniuje Komisja do spraw opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka.
 4. wniosek zaopiniowany przez Komisję rozpatruje Burmistrz Miasta, podejmując rozstrzygnięcia stwierdzające:
  • przyznanie prawa do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony,
  • wpisanie uprawnionego na listę oczekujących,
  • brak uprawnienia do wynajmowania lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Sucha Beskidzka.
 5. decyzje Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka określone w pkt 4 podaje się do wiadomości publicznej przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej.
 6. w terminie 14 dni od dnia podania do wiadomości publicznej rozstrzygnięć Burmistrza Miasta, wnioskodawcy uprawnieni są do wnoszenia odwołań, skarg i zastrzeżeń.

Do pobrania

Wniosek o wynajem lokalu

zaświadczenie o dochodach

deklaracja o wysokości dochodów

oświadczenie o stanie majątkowym

oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu/budynku