Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Treść

STOWARZYSZENIE GMIN BABIOGÓRSKICH

Adres:
34-200 Sucha Beskidzka - Urząd Miasta
Ul. Mickieiwcza 19, pok. 47
tel. 665-053-572

www.sgb.org.pl
e-mail: info@sgb.org.pl

Z obszaru powiatu suskiego:

 • Gmina Budzów; pow. 74 km 2, ludność ok. 8.902, wsi: 6
 • Miasto - Gmina Maków Podhalański; pow. 109 km 2, ludność ok. 16.210, wsi: 6, miasto : 1
 • Gmina Stryszawa; pow. ok. 114 km2, ludność ok. 11.819, wsi: 8
 • Miasto Sucha Beskidzka; pow. 27 km2, ludność ok. 9.372, miasto: 1
 • Gmina Bystra - Sidzina; pow. 81 km2, ludność ok. 6.837, wsi: 2
 • Miasto Jordanów; pow. 21 km2, ludność ok. 5.371, miasto: 1
 • Gmina Zawoja; pow. ok. 128 km2, ludność ok. 9.105, wsi: 2
 • Gmina Zembrzyce; pow. ok. 39 km2, ludność ok. 5.615, wsi: 5

Z obszaru powiatu nowotarskiego:

 • Gmina Jabłonka: pow. 212 km2, ok. 18.484, wsi: 8
 • Gmina Lipnica Wielka; pow. 67 km2, ludność 5.966, wsi: 2

Z obszaru powiatu wadowickiego:

 • Gmina Lanckorona; pow. 40 km2, ludność ok. 6.201, wsi: 5
 • Gmina Mucharz; pow. 37 km2, ludność ok. 4.068, wsi:6
 • Gmina Stryszów; pow. 46 km2, ludność ok. 6.865, wsi:6

Z obszaru powiatu żywieckiego:

 • Gmina Koszarawa; pow. 32 km2, ludność ok. 2.409, wsi:1

 

Organy Stowarzyszenia:


RADA STARSZYCH

 

Budzów

 1. Najdek Jan
 2. Szczepaniak Krystyna

Bystra - Sidzina

 1. Tempka Stanisław
 2. Talapka Stanisław

Jabłonka

 1. Moniak Eugeniusz
 2. Karlak Antoni

Jordanów Miasto

 1. Bliska Iwona
 2. Filek Krystyna

Koszarawa

 1. Puda Władysław
 2. Marek Mirosław

Lanckorona

 1. Łopata Tadeusz
 2. Frączek Ryszard

Lipnica Wielka

 1. Jazowski Bogusław
 2. Wnenk Mariusz

Maków Podhalański

 1. Sala Paweł
 2. Bania Henryk

Mucharz

 1. Wądolny Wacław
 2. Fila Anna

Stryszawa

 1. Lasek Rafał
 2. Chorąży Marek

Stryszów

 1. Wacławski Jan
 2. Adamczyk Krzysztof

Sucha Beskidzka

 1. Lichosyt Stanisław
 2. Krzeszowiak Krystian

Zawoja

 1. Borkowski Jan
 2. Pająk Marcin

Zembrzyce

 1. Żmija Jolanta
 2. Palarski Łukasz

Zarząd Krąg Gazdów:

 1. Przewodniczący - - Marek Listwan
 2. I Z-ca Przewodniczącego - Antoni Karlak
 3. II Z-ca Przewodniczącego  - Krystyna Szczepaniak
 4. Sekretarz Stowarzyszenia – Zofia Oszacka
 5. Skarbnik Stowarzyszenia - Halina Zielonka
 6. Członek Kręgu Gazdów – Stanisław Tempka
 7.  Członek Kręgu Gazdów - Jan Wacławski
 8. Członek Kręgu Gazdów - Wacław Wądolny
 9. Członek Kręgu Gazdów - Łukasz Palarski

 

Komisja Rewizyjna:

- Przewodnicząca : Jan Najdek
- Członek : Rafał Lasek
- Członek : Mariusz Wnenk
 

Cele Stowarzyszenia:

 • Ochrona i pomnażanie dziedzictwa kulturowego gmin.
 • Promowanie i ochrona walorów przyrodniczo - rekreacyjnych regionu.
 • Działanie promocyjne na rzecz rozwoju układu społeczno - gospodarczego, w oparciu o posiadane walory.

Cele te Stowarzyszenie realizuje, w szczególności poprzez:

 • prezentowanie opinii i stanowisk swych członków wobec władz państwowych, organów szczebli samorządowych i innych instytucji,
 • opracowywanie prognoz, ocen i programów działania wzbogacających walory turystyczno - rekreacyjne regionu,
 • współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
 • wypracowywanie różnorodnych metod i form popularyzujących cele Stowarzyszenia,
 • udzielanie członkom Stowarzyszenia i współpracującym organizacjom pomocy prawnej i merytorycznej w dziedzinach określonych celami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie działalności popularno - naukowej i wydawniczej,
 • opiniowanie aktów prawnych i innych dokumentów pozostających w bezpośrednim związku z aktami Stowarzyszenia,
 • tworzenie funduszy na cele statutowe.

Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia jako członek rzeczywisty 19 czerwca 1995 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XIV/101/95.

Składka wynosi 0,50 zł rocznie od mieszkańca (Uchwała Nr XXXV/22/2017 z dnia 30.03.2017 r.)