Przejdź do stopki

Informacja o taryfach dot. cen wody i ścieków

Treść

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) organ regulacyjny (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) ocenia projekty taryf pod względem zgodności z  przepisami ww. ustawy oraz analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej. Weryfikacji podlega m.in. marża zysku, koszty oraz konieczność ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest pozytywny, organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji.

W dniu 20 października 2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej, wydał decyzję znak: KR.RZT.70.367.2021 w przedmiocie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sucha Beskidzka na okres trzech lat.