Przejdź do stopki

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – Organizowanie działań samopomocowych osób starszych, niepełnosprawnych, w tym integracja ze społecznością lokalną, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą pn. „Spotkanie integracyjne członków PZERiI z dziećmi z okazji jubileuszu".

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Promocja działalności i dziedzictwa kulturowego miasta wśród mieszkańców gminy, w kraju oraz poza granicami poprzez reprezentowanie jej w przeglądach, na festynach, konkursach, przeglądach itd. pn. „Uczestnictwo w XXI Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę".

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) uproszczoną ofertą Stowarzyszenia „Suscy Seniorzy", Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez Stowarzyszenie „Suscy Seniorzy"

Stowarzyszenie „Suscy Seniorzy" ul. Handlowa 2, 34-200 Sucha Beskidzka w dniu 20 września 2023 roku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Wsparcie działań służących aktywizacji społecznej osób w wieku emerytalnym pn. „Seniorze zobacz Perłę Polskich Uzdrowisk" – Krynica Zdrój w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) uproszczoną ofertą Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Małopolski – Koło Powiatowe Sucha Beskidzka, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Polski Związek Niewidomych – Okręg Małopolski – Koło Powiatowe Sucha Beskidzka.

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) uproszczoną ofertą Suskiego Klubu Lekkoatletycznego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej przez Suski Klub Lekkoatletyczny z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571, z późn. zm.) uproszczoną ofertą Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP – Chorągiew Krakowska z siedzibą w Wadowicach, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez Hufiec Ziemi Wadowickiej – Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Krakowska z siedzibą w Wadowicach

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571, z późn. zm.) uproszczoną ofertą Fundacji Artystycznej TERAZ z siedzibą w Lachowicach, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez Fundację Artystyczną TERAZ z siedzibą w Lachowicach

Hufiec Ziemi Wadowickiej - ZHP Chorągiew Krakowska ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice w dniu 28 czerwca 2023 roku złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Organizacja działań integrujących dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym - pn. „Obóz 2 Szczepu Drużyn Harcerskich „Horyzont" z programem profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży z terenu miasta Sucha Beskidzka" – w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

Fundacja Artystyczna TERAZ, Lachowice 353A, 34-232 Lachowice w dniu 23 czerwca 2023 roku złożyła ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Przygotowanie oprawy imprez miejskich poprzez sporządzenie oferty kulturalnej w tym artystycznej pn. „Organizacja Festiwalu Artystycznego TERAZ" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) uproszczoną ofertą Ligi Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej,Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej przez Ligę Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) uproszczoną ofertą Polskiego Związku Wędkarskiego Koło im. Dr Fr. Nowakowskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez Polski Związek Wędkarski – Koło im. Dr Fr. Nowakowskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.