Przejdź do stopki

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) uproszczoną ofertą Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna" z siedzibą w Suchej Beskidzkiej Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez Koło Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna" z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Organizacja działań lub akcji promujących proekologiczne postawy wśród mieszkańców gminy pn. „Poprawa pogłowia pszczoły miodnej oraz zapobieganie chorobom pszczół na terenie Miasta Sucha Beskidzka poprzez odnowę gniazd pszczelich ".

Polski Związek Niewidomych, Okręg Małopolski – Koło Powiatowe Sucha Beskidzka, ul. Płk. T. Semika 1, 34 – 200 Sucha Beskidzka w dniu 04 stycznia 2024 r. złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Organizacja aktywizujących lub integrujących imprez kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych – pn. „Spotkanie opłatkowe " – w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza nabór na wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sucha Beskidzka z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku, zwanych dalej kandydatami.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – Organizowanie działań samopomocowych osób starszych, niepełnosprawnych, w tym integracja ze społecznością lokalną, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą pn. „Spotkanie integracyjne członków PZERiI z dziećmi z okazji jubileuszu".

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Promocja działalności i dziedzictwa kulturowego miasta wśród mieszkańców gminy, w kraju oraz poza granicami poprzez reprezentowanie jej w przeglądach, na festynach, konkursach, przeglądach itd. pn. „Uczestnictwo w XXI Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę".

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) uproszczoną ofertą Stowarzyszenia „Suscy Seniorzy", Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przez Stowarzyszenie „Suscy Seniorzy"

Stowarzyszenie „Suscy Seniorzy" ul. Handlowa 2, 34-200 Sucha Beskidzka w dniu 20 września 2023 roku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Wsparcie działań służących aktywizacji społecznej osób w wieku emerytalnym pn. „Seniorze zobacz Perłę Polskich Uzdrowisk" – Krynica Zdrój w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) uproszczoną ofertą Polskiego Związku Niewidomych – Okręg Małopolski – Koło Powiatowe Sucha Beskidzka, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego w 2023 roku w zakresie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez Polski Związek Niewidomych – Okręg Małopolski – Koło Powiatowe Sucha Beskidzka.