Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Pszczelarzy „Jodła" ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka w dniu 14 czerwca 2024 roku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Organizacja działań lub akcji promujących proekologiczne postawy wśród mieszkańców gminy pn. „Poprawa stanu rodzimych pasiek na terenie Miasta Sucha Beskidzka poprzez wymianę węzy" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

Hufiec Ziemi Wadowickiej - ZHP Chorągiew Krakowska ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice w dniu 04 czerwca 2024 roku złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Organizacja działań integrujących dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym - pn. „Obóz 2 Szczepu Drużyn Harcerskich „Horyzont" z programem profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży z terenu miasta Sucha Beskidzka" – w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

SKL Sucha Beskidzka ul. Płk. T. Semika 2, 34-200 Sucha Beskidzka w dniu 16 maja 2024 r. złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej – Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych pn. "Bieg uliczny pn. „Suska Piątka" pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

Polski Związek Wędkarski – Koło im. Dr Fr. Nowakowskiego ul. Mickiewicza 38, 34-200 Sucha Beskidzka w dniu 14 maja 2024 roku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnianiom i patologiom społecznym – Wspieranie działań profilaktycznych polegających na organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym i sportowym pn. „Zawody sportowo-wędkarskie dla dzieci i młodzieży do lat 16 z okazji Dnia Dziecka z elementami pogadanki na temat. uzależnień" - w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wspierania, z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

W związku ze złożoną zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 571) uproszczoną ofertą Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna" z siedzibą w Suchej Beskidzkiej Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowej oferty na realizację zadania publicznego w 2024 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego przez Koło Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna" z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – Organizacja działań lub akcji promujących proekologiczne postawy wśród mieszkańców gminy pn. „Poprawa pogłowia pszczoły miodnej oraz zapobieganie chorobom pszczół na terenie Miasta Sucha Beskidzka poprzez odnowę gniazd pszczelich ".

Polski Związek Niewidomych, Okręg Małopolski – Koło Powiatowe Sucha Beskidzka, ul. Płk. T. Semika 1, 34 – 200 Sucha Beskidzka w dniu 04 stycznia 2024 r. złożył uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Organizacja aktywizujących lub integrujących imprez kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych – pn. „Spotkanie opłatkowe " – w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (z pominięciem otwartego konkursu ofert). Oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ww. ustawy.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571), Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza nabór na wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sucha Beskidzka z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku, zwanych dalej kandydatami.