Przejdź do stopki

Sekretarz Gminy

Treść

Zbigniew Maryon

pokój nr 24 (I piętro)

Kontakt:

telefon (33) 874 - 95 - 34

e-mail: sekretarz@sucha-beskidzka.pl

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

1) stały nadzór nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,

2) koordynacja działań poszczególnych referatów w zakresie realizacji bieżących zadań wynikających z obowiązujących aktów normatywnych i poleceń Burmistrza,

3) opracowywanie projektów statutów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, okólników z zakresu organizacji działania Urzędu oraz ich aktualizacji, a także projektów statutów jednostek organizacyjnych i ich aktualizacji,

4) opracowywanie projektów organizacji referatów z podziałem na stanowiska pracy i opisem stanowisk urzędniczych w uzgodnieniu z kierownikami referatów,

5) opracowywanie w uzgodnieniu z bezpośrednimi przełożonymi pracowników, zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy oraz zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracowniczych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,

6) przedkładanie Burmistrzowi propozycji usprawnienia pracy w Urzędzie, wdrażanie nowoczesnych metod i technik pracy, dbanie o wizerunek Urzędu, a w szczególności o kompetentną i kulturalną obsługę klienta,

7)  prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów,

8) zapewnienie prawidłowego pod względem formalno-prawnym i terminowości przygotowania uchwał i innych materiałów na posiedzenia komisji, sesji Rady Miasta oraz uczestniczenie w posiedzeniach,

9) organizacja i przeprowadzanie naborów kandydatów na stanowiska urzędnicze, organizacja służby przygotowawczej,

10) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych przez pracowników Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcji Kancelaryjnej w zakresie prawidłowego, terminowego i rzetelnego załatwiania spraw,

11) koordynacja i nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej, strony www,

12) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej,

13) nadzór i odpowiedzialność za sprawne i prawidłowe funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzanie dokumentacją,

14) współpraca z organami kontroli zewnętrznej, kompletowanie całości dokumentacji z przeprowadzanych kontroli zewnętrznych, nadzorowanie terminowego wykonywania zaleceń pokontrolnych oraz udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,

15) nadzór i odpowiedzialność za przestrzeganie przez pracowników samorządowych tajemnicy państwowej i służbowej,

16) udział w procedurach zarządzania kryzysowego oraz koordynacja i nadzór nad zadaniami obronnymi i obrony cywilnej,

17) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, nadzorowanie i monitorowanie sposobu załatwiania indywidualnych spraw klientów, w tym skarg i wniosków,

18) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,

19) koordynacja i nadzór nad składaniem oświadczeń majątkowych zobowiązanych do tego radnych, pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Odpowiedzialność za terminowość i przekazywanie oświadczeń do właściwych urzędów,

20) udzielanie informacji publicznej w sprawach dotyczących zakresu działania organów gminy,

21) dbałość o należyty wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia, podejmowanie czynności związanych z zabezpieczeniem majątku przed włamaniem, kradzieżą, pożarem itp.

22) prowadzenie spraw dotyczących, ochrony danych osobowych znajdujących się w zbiorach gminnych w tym w zakresie RODO,

23) koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością do GUS,

24) nadzór nad właściwym realizowaniem obsługi prawnej Urzędu,

25) zapewnienie utrzymania  wysokiego standardu usług  świadczonych przez Urząd,

26) inspirowanie, wdrażanie i nadzorowanie zmian organizacyjnych w Urzędzie,

27) promocja miasta,

28) prowadzenie rejestru przepisów gminnych oraz prawa miejscowego,

29) współpraca z mediami i przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania przedstawicieli prasy i portali internetowych oraz przygotowywanie projektów oświadczeń i stanowiska gminy w sprawach dotyczących samorządu lokalnego,

30) pełnienie funkcji Kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza,

31) wykonywanie innych  czynności wynikających z polecenia lub upoważnienia Burmistrza.