Przejdź do stopki

Sprzedaż Środków Trwałych

Treść

Burmistrz  Miasta Sucha Beskidzka

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego marki  Mitsubishi Pajero Pinin

Burmistrz  Miasta Sucha Beskidzka zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż samochodu służbowego. Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Mitsubishi Pinin o pojemności  1834 cm³, rok produkcji 2005.  Stan pojazdu wymaga napraw.  

Ustala sie cenę wywoławczą w wysokości 5.000,00zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Pojazd będzie można oglądać w dniach 28 stycznia - 08 lutego 2019r. w godzinach od 8:00      do 10:00   na parkingu przy Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka , po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  - 33 874-95-22 w godz. 7:30 - 9:00.

 

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego.

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Sucha Beskidzka z siedzibą w Suchej Beskidzkiej 34-200, ul. Mickiewicza 19.

tel. 33 874-95-22 Straż Miejska

Fax  33-874-95-32

www.sucha-beskidzka.pl

e-mail:  straz@sucha-beskidzka.pl

 

Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem:

Marka, typ, model pojazdu :              Mitsubishi H60W Pajero Pinin 1.8

Rodzaj i przeznaczenie pojazdu:         samochód osobowy

Nr rejestracyjny:        KSU U161

Nr karty pojazdu:        seria KP/AAA  9200869

Numer identyfikacyjny pojazdu :       JMP0NH76W5X013045

Kolor pojazdu:            srebrny

Rodzaj paliwa:            benzyna – LPG

Rodzaj napędu:           AWD(4x4)

Pojemność/moc silnika:         1834 cm³ / 84KW (114KM)

Rok produkcji:            2005

Rodzaj nadwozia :      5 drzwiowy , 5 osobowy

Data pierwszej rejestracji:     05.09.2005r.

Przebieg w km:           269.672         na dzień 29.06.2018r.

Badanie techniczne : brak

Pojazd przeznaczony do sprzedaży:   wymaga napraw i remontów.

Stan techniczny:         wymaga napraw.

Na wyposażeniu znajdują sie 2 pary kluczyków.

 

Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

 Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,

2. adres  oferenta lub siedziby firmy,

3. numer telefonu,

4. datę sporządzenia oferty,

5. oferowaną cenę brutto,

6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 

Cena wywoławcza samochodu.

Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 5.000,00zł brutto.

(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Kupujący po dokonaniu zakupu otrzyma fakturę VAT  z 23% podatkiem.

 

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:

Gmina Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka

"Oferta na zakup samochodu Mitsubishi Pinin"

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19, 34-200  Sucha Beskidzka.

Ostateczny termin składania (wpływu) ofert ustala się na 08 lutego 2019r. do godziny 15:30.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 11 lutego 2019r. o godz. 13:00, w sali sesyjnej  nr 21 w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

Termin związania ofertą sprzedaży określa się na 20 dni.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot postępowania:

Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka. Pojazd będzie udostępniony zainteresowanym w dniach 28 stycznia - 08 lutego 2019r. w godzinach od 8:00      do 10:00.

Osoba do kontaktu: Jacek Bogacki, Rafał Tatara   33 874-95-22

Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Inne informacje:

  1. Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem sprzedaży.
  2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu postępowania.
  3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka Nr 67812800050018788620000010, niezwłocznie po wybraniu jego oferty jako najkorzystniejszej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, a najpóźniej w dniu podpisania umowy.
  4. W przypadku nie wpłacenia oferowanej kwoty w terminie o którym mowa w pkt. 3 Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy i wyboru kolejnej oferty z najwyższą ceną lub rozpisania oferty na sprzedaż.
  5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
  6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.

Zdjęcia