Przejdź do stopki

O Projekcie

Treść

„MAŁOPOLSKIE TALENTY – I i II ETAP EDUKACYJNY – GMINA SUCHA BESKIDZKA”

Gmina Sucha Beskidzka realizuje projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Sucha Beskidzka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „Wiedza i kompetencje”, działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, poddziałanie 10.01.05 Wsparcie uczniów zdolnych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest utworzenie trzech Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizacja zajęć z zaangażowaniem 363 uczniów zdolnych według programów zajęć przekazanych przez Beneficjenta projektu koordynacyjnego tj. Województwo Małopolskie. ​Uczniowie zdolni objęci projektem podniosą kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów: językowych (język angielski) oraz matematyczno – przyrodniczych oraz kompetencje kluczowe ponadprzedmiotowe tj. uczenia się, rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów z Gminy Sucha Beskidzka. W okresie od 01.03.2019r. do 30.06.2021r. zostaną utworzone CWUZ w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej nr 2 i Filii Szkoły Podstawowe j nr 2 w Suchej Beskidzkiej.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

 • utworzenie trzech CWUZ (każdy dla uczniów I i II etapu edukacyjnego)
 • przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych z kompetencji  kluczowych w zakresie przedmiotów: językowych (język angielski) oraz matematyczno – przyrodniczych,
 • podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach,
 • zwiększenie kompetencji kluczowych u uczniów zdolnych w Gminie Sucha Beskidzka.

Efektem zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego i nauk matematycznych będzie wzmocnienie umiejętności językowych oraz rozwiązywania problemów i modelowania matematycznego, w tym również dla nauczycieli, którzy nabędą nowe umiejętności i rozwiną kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć z uczniami zdolnymi. Ponadto projekt nakierowany jest na równość i brak dyskryminacji ze względu na płeć/pochodzenie/niepełnosprawność i inne czynniki.

Programy szkoleniowe  zostaną dostosowane do potrzeb i poziomu wiedzy uczniów, a zaadaptowanie sali przedmiotowych na potrzeby zajęć zapewni warunki do nabywania wiedzy przez uczniów.

Projekt obejmuje następujące działania:

 1. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu zajęć projektowych i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi w procesie dydaktycznym.
 2. Przeprowadzenie diagnozy uzdolnień uczniów w zakresie kompetencji kluczowych.
 3. Wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych i zdrowych.
 4. Nakierowanie na równość szans i niedyskryminację ze względu na płeć i inne czynniki.
 5. Zniwelowanie poprzez działania projektowe problemów takich jak: brak właściwej diagnozy  psychologiczno – pedagogicznej, brak możliwości organizacji dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę, brak świadomości ucznia zdolnego w zakresie posiadanych uzdolnień, brak odpowiedniego podejścia i wsparcia ucznia zdolnego ze strony nauczyciela.
 6. Doposażenie pracowni w których będą prowadzone zajęcia.

Harmonogram realizacji projektu:

 1. Spotkania z dyrektorami szkół i nauczycielami - koordynatorami diagnozy:
 2. Przeprowadzenie w szkołach nominacji do udziału w projekcie z opracowaniem zestawienia ilościowego: 03-04.2019r.
 3. Sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie testów uzdolnień w szkołach: 04-06.2019r. i 13.06.2019r.
 4. Ocena i przedstawienie list rankingowych uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
 5. Realizacja zajęć z uczniami: 09.2019r. – 30.06.2021r.

 

Projekt dofinansowany w kwocie: 489.680,25 zł

(współfinansowanie z UE: 442 574,81 zł, współfinansowanie z budżetu państwa: 47 105,44 zł)

Wkład własny beneficjenta: 30 966,00 zł)