Przejdź do stopki

RO -   Referat Organizacyjny

Treść

KIEROWNIK

mgr Krystyna Muła

 

TELEFON

(33) 874 95 31

 

LOKALIZACJA

Parter pok. 7

 

e-mail: kmula@sucha-beskidzka.pl

mgr Krystyna Muła

 • Sprawy organizacyjne referatu, w tym w Biurze Obsługi Mieszkańców.
 • Pośredniczenie w wydawaniu dokumentów „od ręki” ,
 • Sprawy kadrowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • Obsługa Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz systemu Płatnika (zgłoszenia
  i wyrejestrowania w ZUS pracowników, zleceniobiorców),
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłych pracowników Urzędu,
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu PFRON

e-mail: kadry@sucha-beskidzka.pl

 

PRACOWNICY

mgr Edyta Pająk

 • Sprawy obrony cywilnej,
 • Sprawy w Biurze Obsługi Mieszkańców : udzielanie informacji, przyjmowanie korespondencji składanej przez klientów w punkcie informacyjnym, wydawanie zaświadczeń, rozliczanie korespondencji dostarczanej przez gońca,
 • obsługa centrali telefonicznej.

e- mail: epajak@sucha-beskidzka.pl

 

mgr Barbara Steczek

 • Sprawy z zakresu Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorców,
 • Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób.

e-mail: bseteczek@sucha-beskidzka.pl

 

mgr Dominika Mrajca

 • Sprawy w Biurze Obsługi Mieszkańców : udzielanie informacji, przyjmowanie korespondencji składanej przez klientóww w punkcie informacyjnym przyjmowanie korespondencji bezpośrednio od klientów , wprowadzanie do elektronicznego obiegu dokumentów (ESOD)
 • Dokonywanie elektronicznej rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu drogą pocztową, systemem epuap, pocztą elektroniczną – obsługa dziennika podawczego,
 • Prowadzenie spraw związanych z wysyłką poczty w eDokumencie.
 • Potwierdzanie wniosków o profil zaufany złożonych przez osoby wnioskujące ( obsługa punktu potwierdzającego).

e-mail: dmrajca@sucha-beskidzka.pl

 

mgr Anna Urbańska

 • Realizowanie i koordynowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sucha Beskidzka na lata 2022 -2025.
 • Obsługa organizacyjna i administracyjna Rady Miasta oraz jej Komisji

e-mail: rada@sucha-beskidzka.pl
 

Danuta Tomczyk

 • Sprawy gospodarcze w Urzędzie ,
 • Sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
 • Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Miasta.

e-mail: dtomczyk@sucha-beskidzka.pl

 

Martyna Tempka - Kania

 • Obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta,
 • Dokonywanie elektronicznej rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu droga pocztową, systemem epuap, poczta elektroniczną,

e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.pl

 

Jarosław Popielarczyk

 • Sprawy z zakresu informatyki i komputeryzacji w Urzędzie,
 • Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym i polityką bezpieczeństwa.

e-mail: informatyk@sucha-beskidzka.pl