Przejdź do stopki

Frombork

Treść

FROMBORK (POLSKA)

Drugim miastem po węgierskim Jászberény, z którym Miasto Sucha Beskidzka nawiązało współpracę jest Frombork w województwie warmińsko-mazurskim. Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej intencję podpisania porozumienia o partnerstwie pomiędzy samorządami wyraziła w drodze uchwały nr XXV/226/04 podjętej 30 grudnia 2004 roku. Określono w niej, że celem współpracy będzie podejmowanie działań dla ułatwienia kontaktów mieszkańcom, instytucjom i organizacjom z terenu Miasta Sucha Beskidzka oraz Miasta i Gminy Frombork, w duchu współpracy i wymiany doświadczeń, poznania historii, bogactwa kulturowego oraz kulturowej odrębności regionów oraz w formie wspólnych programów i wymiany kontaktów w zakresie oświaty, kultury i sztuki, sportu, wypoczynku oraz gospodarki. Umowę Partnerską w dniu 23 kwietnia 2005 roku podpisali we Fromborku Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt i Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Krystyna Lewańska. Wychodząc z przekonania o wzajemnej współpracy na płaszczyźnie życia kulturalnego, społecznego oraz gospodarczego postanowiono, że gminy: będą współpracować w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych, pomiędzy instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami wyższej użyteczności publicznej, nawiążą współpracę w zakresie kontaktów między szkołami w zakresie wzajemnej wymiany turystycznej i sportowej dzieci oraz młodzieży, wymieniać będą się doświadczeniami dotyczącymi usprawnień w funkcjonowaniu administracji publicznej, pomogą mieszkańcom oraz przedsiębiorcom obu miast w nawiązywaniu wzajemnych kontaktów, będą służyć pomocą podczas poszerzania kontaktów w takich dziedzinach jak służba zdrowia, polityka socjalna, kultura, oświata, sport, turystyka i rekreacja, będą się wspierać w dziedzinie turystyki oraz wymiany turystycznej, nawiążą współpracę w zakresie wykorzystywania osiągnięć komunalnych, mając na uwadze poprawę infrastruktury miejskiej oraz ochronę środowiska naturalnego, będą wymieniać doświadczenia zdobyte w ramach współpracy z Unią Europejską.   

Frombork, to gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim. Położona jest w trzech mezoregionach: część środkowa, południowa i wschodnia na Równinie Warmińskiej, część północna na Wybrzeżu Staropruskim, część zachodnia na Wysoczyźnie Elbląskiej. Północną granicę gminy tworzy linia brzegowa Zalewu Wiślanego. Przez jej teren przepływają rzeki Bauda i Narus. Gmina ma powierzchnię 125,82 km2 i mieszka w niej ponad 3,5 tys. mieszkańców. Aktualnie Burmistrzem Miasta i Gminy Frombork jest Zbigniew Pietkiewicz.

Pierwsza wzmianka źródłowa o formującym się u stóp Wzgórza miasteczku pochodzi z 1278 roku. Badania archeologiczne nie potwierdziły istnienia tutaj wcześniejszego osadnictwa. Kiedy po kolejnym powstaniu Prusów, w roku 1275 doszczętnie spalono katedrę w Braniewie, biskup warmiński Henryk Fleming postanowił przenieść kapitułę warmińską i wybudować tu katedrę. Przywilej lokacyjny Frombork otrzymał 8 lipca 1310 od biskupa Eberharda z Nysy. Od czasów założenia życie mieszkańców miasta wiązało się głównie z rybołówstwem i rolnictwem. Z biegiem lat zaczęły powstawać warsztaty rzemieślnicze świadczące głównie usługi dla kanoników i służby kościelnej. Już w średniowieczu wymieniano funkcjonowanie we Fromborku cechów krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildii rybackiej. Pod koniec XIV wieku wybudowano poszczególne wieże warowni, choć mimo tych umocnień miasto było niszczone podczas najazdów wojsk polskich i krzyżackich. Ponowne zniszczenia zabudowy miejskiej mają miejsce w czasie wojen szwedzkich, od 1626 miasto okupują wojska szwedzkie, które grabią skarbiec katedralny i wywożą do Szwecji księgozbiór biblioteki kapitulnej, w tym cenny księgozbiór kopernikański. Pewne ożywienie daje się zauważyć po 1837, kiedy przeniesiono tutaj siedzibę biskupstwa. Rozwój turystyki, który nastąpił w końcu wieku XIX, spowodowany m.in. uruchomieniem w 1899 Kolei Nadzalewowej, sprzyjał dalszemu rozwojowi miasteczka jako znaczącego już ośrodka turystyczno-wypoczynkowego. Powstało wówczas kilka hoteli, gospód i pensjonatów.

Frombork, zwany Klejnotem Warmii, a także Grodem Kopernika, jest miejscem, w którym ten wielki polski astronom spędził ponad 30 lat swojego życia. Jako jedyne miasto na świecie może pochwalić się, że jego najsławniejszy obywatel „poruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i niebiosa". To we Fromborku napisał swoje dzieło „De Revolutionibus" prawie pięć wieków temu!  Tutaj też we fromborskiej katedrze Mikołaj Kopernik został pochowany. Postać Kopernika i jego dzieło wyróżnia Frombork w skali światowej. Wiele fromborskich atrakcji turystycznych wiąże się właśnie z jego działalnością.

Największą atrakcją turystyczną Miasta i Gminy Frombork jest Wzgórze Katedralne z Bazyliką Archikatedralną p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła. Właśnie w niej można zobaczyć sarkofag z doczesnymi szczątkami astronoma. Warty zwiedzenia jest również dawny Pałac Biskupi, budowla gotycko - barokowa położona w południowo - wschodniej części Wzgórza Katedralnego. Od końca XV w. pałac stanowił rezydencję biskupów warmińskich, a od 1850 r. zaadoptowano go na biura kurii diecezjalnej. W 1945 r. budynek doszczętnie spłonął. Odbudowa trwała od 1965 do 1969 r. Zwiedzający muzeum mogą się tu zapoznać z instrumentami astronomicznymi od czasów Kopernika, wystawami stałymi, m.in. „Mikołaj Kopernik - życie i dzieło" oraz ekspozycjami czasowymi. Na terenie miasta znajdują się także gotycko -barokowa dzwonnica zwana Wieżą Radziejowskiego, Planetarium, Wieża Kopernika i Wieża Wodna. Goszcząc we Fromborku nie sposób ominąć miejski rynek, który po renowacji nawiązuje wyglądem do Układu Słonecznego i podkreśla związki Fromborka z Mikołajem Kopernikiem.


Fot. MiG Frombork