Przejdź do stopki

Zadania

Treść

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA - ZADANIA WŁASNE GMINY

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i specjalnych okresowych
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych wwyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
 • przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego
 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby uprawnione
 • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
 • inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądĽ innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
 • przyznawanie pomocy rzeczowej
 • sporządzanie wniosków o skierowanie osób wymagających opieki do domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych
 • przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie
 • udzielenie schronienia , posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne
 • udzielenie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • wykonywanie pracy socjalnej

DODATKI MIESZKANIOWE - ZADANIA WŁASNE GMINY

Dodatki mieszkaniowe są zadaniem własnym gminy finansowanym z budżetu gminy. Przyznawane są osobom , które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

 KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK MIESZKANIOWY :
 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych , do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego , oczekującym na przysługującym im lokal zamienny albo socjalny

  Dodatek mieszkaniowy może być przyznany na podstawie jednego z wymienionych tytułów i jest przyznawany na 6 miesięcy , licząc od dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

  WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO :

  O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się , jeśli średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
  - nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jedno osobowym lub
  - 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym , obowiązującej w dniu złożenia wniosku

  Drugim warunkiem jest powierzchnia zajmowanego lokalu , w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  35 m2 - dla 1 osoby
  40 m2 - dla 2 osób
  45 m2 - dla 3 osób
  55m2 - dla 4 osób
  65m2 - dla 5 osób
  70m2 - dla 6 osób , a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnia lokalu o 5 m2

  ŚWIADCZENIA RODZINNE - ZADANIE ZLECONE

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 • świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia się dziecka
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka
 • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia , albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności " bezterminowo

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje , jeżeli osoba uprawniona :

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
 • zawarła związek małżeński

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów , jednakże nie wyższej niż 500 zł.