Przejdź do stopki

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Treść

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzone przez sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nałożyły na gminy konieczność dostosowania przepisów lokalnych do obowiązującego powszechnie prawa.

Pierwszym wyznaczonym terminem, w którym należało to zrobić był początek września ubiegłego roku, lecz ze względu na panującą epidemię ten termin został wydłużony do końca 2020 roku. Sprawa nie była prosta, ponieważ zachodziła konieczności zmiany kilku uchwał Rady Miasta, regulujących zasady związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, a w szczególności tych dotyczących odpadów.

Najważniejszym z dokumentów stanowiących akt prawa miejscowego, który musiał być zmieniony, jest oczywiście Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sucha Beskidzka. Z jednej strony zaszła konieczność dostosowania go do wymogów nowej ustawy, a z drugiej należało zrobić to tak, aby wykorzystać dotychczasowe doświadczenia oraz dobre praktyki i nawyki mieszkańców. Wszak system gospodarki odpadami ewaluował w naszym mieście przez kilkanaście lat i dziś wiele z przyjętych oraz utrwalonych rozwiązań funkcjonuje dobrze. Miejmy nadzieję, że wymuszone ustawą zmiany przyczynią się do dalszej poprawy sprawności działania tego systemu. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z nowymi uchwałami zamieszczonymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, które stanowią prawo miejscowe i regulują m.in. zasady postępowania z odpadami komunalnymi obowiązujące od początku 2021 roku.

Od stycznia do dyspozycji mieszkańców są nowe wzory deklaracji, które nie są skomplikowane, zawierają niezbędne informacje i ich wypełnienie nie powinno stwarzać żadnego problemu. Deklarację ma obowiązek złożyć każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady. Niemniej wprowadzenie nowych wzorów nie oznacza, że wszyscy muszą ponownie składać deklaracje. Obecnie taki obowiązek, w przypadku nieruchomości zamieszkałych zachodzi tylko wówczas gdy nastąpiła zmiana ilości osób zamieszkałych lub gdy właściciel nieruchomości, który dotychczas nie miał kompostownika chce to zmienić i w nowym roku będzie kompostował bioodpady (trawę liście, drobne gałęzie itp.) zmniejszając opłatę śmieciową.  

Od stycznia wzrasta nieco opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, dotychczas było to 16 zł miesięcznie od osoby, a od nowego roku jest 18 złotych. Zmiany ceny jednak zupełnie nie odczują właściciele nieruchomości, którzy mają kompostowniki i bioodpady zagospodarują na swojej działce, ponieważ została podwyższona ulga z tego tytułu z 2 zł do 4 złotych od osoby. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina kompostując, rocznie może zaoszczędzić blisko 200 zł.

Konieczność podniesienia stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynika ze wzrostu ilości wytwarzanych odpadów, ale także coraz większych kosztów ich odbioru, zagospodarowywania i składowania.  Zmieniające się realia społeczno-gospodarcze, przekładające się na wzrost poziomu życia większości społeczeństwa sprawiają, że z roku na rok wytwarzamy coraz więcej odpadów.

Robiąc codzienne zakupy nierzadko nie zastanawiamy się na tym, że każdy kupiony przez nas wafelek, jogurt, napój są w opakowaniach, które staną się odpadami. W Suchej Beskidzkiej z roku na rok oddawanych jest ich o kilkaset ton więcej. Co prawda, duża część mieszkańców sumiennie podchodzi do obowiązku ich selektywnej zbiórki, ale to tylko częściowo pozwala rozwiązać problem. Jeszcze kilka lat temu Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej odpowiednio wysegregowane odpady mógł z zyskiem sprzedać firmom, które poddawały je recyklingowi. Obecnie te nadal odbierają surowce wtórne, ale zmieniły się relacje. Teraz to RZPO musi płacić za odebranie surowców wtórnych, co jest i tak tańsze niż składowanie ich w niecce. Niemniej realia rynkowe są takie, że jesienią ub.r. stawki za zagospodarowanie odpadów naliczane przez RZPO musiały wzrosnąć i to w niektórych przypadkach nawet o kilkadziesiąt procent. – Moglibyśmy szukać dodatkowych środków na pokrycie kosztów funkcjonowania składowiska i sortowni przyjmując odpady z gmin, które nie należą do naszego Związku , a chętnych nie brakuje. Uważam jednak, że takie działania byłyby nieodpowiedzialne i  krótkowzroczne. Pozyskane w ten sposób pieniądze pozwoliłyby, co prawda przez jakiś czas  utrzymać niższe ceny za odpady dla gmin tworzących Związek ale przyśpieszamy w ten  sposób zapełnienie składowiska i co dalej?. W moim przekonaniu podjęliśmy racjonalne decyzje. Dziś nie musimy wozić odpadów do odległych miejscowości i oby to trwało jak najdłużej, dzięki temu nie ponosimy związanych z tym kosztów, ponadto mamy wpływ na stawkę za ich składowanie, gdyż nie jesteśmy nastawieni na zysk, lecz wyłącznie na zbilansowanie wydatków ponoszonych na odbiór i składowanie – mówi Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt. Podkreśla, że samorząd nie powinien dopłacać z innych źródeł do systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi. Ten powinien się bilansować, czyli koszty jego  funkcjonowania winny być w całości pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców i firmy. Przy dotychczasowych cenach i jednocześnie systematycznym wzroście ilości odpadów nie było to jednak możliwe do osiągnięcia.

Jedną z najistotniejszych zmian w przepisach ustawowych jest bezwzględny obowiązek segregowania odpadów. Od ubiegłego roku, właściciel nieruchomości składając deklarację, nie ma już możliwości wyboru metody zbierania odpadów, każdy musi je segregować !

Warto przypomnieć, że Gmina Sucha Beskidzka prowadzi ewidencję wytwarzanych i oddawanych odpadów oddzielnie dla każdego właściciela nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z podziałem na rodzaje i wagę poszczególnych frakcji. Takie rozwiązanie pozwala bez większego trudu określić stopień segregacji dla każdej nieruchomości , na której powstają odpady. Zgodnie z art. 15 Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku w gminie Sucha Beskidzka, wymóg selektywnego oddawania odpadów uznaje się za spełniony jeśli ze wszystkich wytworzonych na nieruchomości odpadów komunalnych wysegregowanych zostało minimum 35% odpadów w stosunku wagowym. Właściwe segregowanie jest niezwykle ważne ponieważ niedopełnienia tego obowiązku musi skutkować naliczeniem podwyższonej opłaty, która w Suchej Beskidzkiej jest dwuipółkrotnie wyższa od stawki podstawowej i wynosi 45 zł od osoby miesięcznie, czyli tej płaconej w przypadku selektywnego zbierania odpadów.

W celu optymalizacji kosztów odbierania odpadów i usprawnienia systemu,  zmieniony został również sposób dystrybuowania worków do selektywnej zbiórki. Właściciele posesji zamieszkałych otrzymują na początku roku pakiet worków stanowiących około 20% w stosunku do oddanych w roku 2020. Mają one stanowić swego rodzaju rezerwę uzupełnianą przez Zakład Komunalny w trakcie prowadzonych zbiórek, ale wyłącznie na „wymianę”, czyli za jeden oddany worek na daną frakcję pozostawiony będzie mieszkańcom identyczny. 

Spore zmiany od nowego roku czekają właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli m.in. firm, placówek handlowych czy instytucji. Otóż z takich nieruchomości będą odbierane wszystkie odpady komunalne pod warunkiem, że zostały ujęte w deklaracji. W tym przypadku każdy z właścicieli takiej nieruchomości musi złożyć nową deklarację, która  zawiera kilkanaście pozycji pojemności i koloru worka do wyboru, z wpisaną już ceną za odbiór odpadów. Po złożeniu deklaracji właściciel nieruchomości otrzyma taką ilość, rodzaje i kolory worków, jaką zadeklarował.  Po wyczerpaniu otrzymanej puli dodatkowe worki będą wydane pod warunkiem złożenia nowej deklaracji i wnoszenia opłat zgodnie z rzeczywistą ilością oddawanych odpadów. Również w przypadku nieruchomości niezamieszkałych prowadzona jest w Urzędzie Miasta szczegółowa ewidencja ilości i rodzajów oddawanych odpadów z poszczególnych nieruchomości. Pozwala to nie tylko na określenie stopnia segregowania odpadów (minimum 35%) ale również oddawanych ilości w porównaniu z wielkością zadeklarowaną. W przypadku różnic, właściciele będą wzywani do złożenia nowej deklaracji i dokonania opłat.  Natomiast w razie niedopełnienia obowiązku segregowania odpadów, tu również konieczne będzie naliczenie opłaty podwyższonej.

Co i gdzie wolno oddać?

Rada Miasta przyjmując Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sucha Beskidzka oraz uchwalając szczegółowy sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów nie tylko określiła rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sucha Beskidzka, ale również sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych bezpośrednio odbierane są papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, popioły pochodzące z palenisk domowych, odpady pozostałe po segregacji, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane sprzed posesji dwa razy w roku. Niezależnie od tego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą w ramach wniesionej opłaty dostarczyć własnym transportem i oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej przy ul. Wadowickiej 4A, wysegregowane odpady w każdej ilości. Wyjątek stanowią trzy rodzaje dla których został ustanowiony limit, są to: maksymalnie 4 zużyte opony w ciągu roku pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; maksymalnie 500 kg odpadów zielonych (trawa, liście i rozdrobnione gałęzie o długości do 30 cm) oraz do 300 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ciągu roku kalendarzowego. Odpady, których ilość przekroczy przyjęty dopuszczalny limit będą mogły być odebrane lecz za dodatkową opłatą.

Do PSZOK nie są przyjmowane odpady komunalne zmieszane, odpady bez możliwości ich identyfikacji oraz inne odpady, których rodzaj lub ilość wskazuje na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.  

Wojciech Ciomborowski