Przejdź do stopki

Rekrutacja 2019

Treść

REKRUTACJA I EDYCJA 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej zaprasza do udziału w projekcie „Nowe horyzonty”

Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

Projekt adresowany jest do osób, które spełniają niżej wymienione kryteria:

 • osoby zamieszkałe na terenie gminy Sucha Beskidzka,
 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Preferowani kandydaci:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:

Głównym celem wynikającym z realizacji projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu, a także:

 • Podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
 • Uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
 • Nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania,
 • Poprawa sytuacji na rynku pracy,
 • Radzenie sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier,
 • Nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Rekrutacja trwa do 31.01.2019 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Dodatkowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej,
ul. Mickiewicza 19, pokój 50, tel. 33 874 95 58