Przejdź do stopki

Dopłaty do wymiany pieców będą również w roku bieżącym

Treść

Za nami kolejny sezon grzewczy i choć o problemie jakości powietrza w naszym kraju, nie jest już tak głośno, jak przed kilkoma miesiącami, w Suchej Beskidzkiej okres wiosenno – letni jest czasem wytężonej pracy związanej z koordynacją i realizacją programów ograniczenia niskiej emisji. Kontynuacja wymiany tzw. „kopciuchów” na proekologiczne źródła grzewcze przełoży się na poprawę jakości powietrza w przyszłym roku, dlatego to niezwykle ważne, aby dobrze wykorzystać ten okres i przeprowadzić zaplanowane przedsięwzięcia.

Do tematów związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza będziemy wracać na łamach naszej gazety jeszcze nie raz, gdyż pomimo licznych przedsięwzięć w tej dziedzinie podejmowanych przez samorząd i mieszkańców nadal pozostaje wiele do zrobienia. W tym roku mieszkańcy Suchej Beskidzkiej zainteresowani likwidacją niskosprawnych kotłów węglowych i otrzymaniem dotacji ze środków zewnętrznych na modernizację kotłowni, mogli składać wnioski do dwóch planowanych do realizacji przez gminę programów.

Jednym z nich jest znany już mieszkańcom Suchej Beskidzkiej Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z którego dotychczas na wymianę przestarzałych palenisk w latach 2014 - 2016  miasto pozyskało kwotę  ponad 3 mln złotych. Z dotacji  skorzystało 15 wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych i 148 właścicieli domów  jednorodzinnych. Przy finansowym wsparciu gminy w opisanym okresie czasu zlikwidowano łącznie 1289 tradycyjnych palenisk węglowych w blokach mieszkalnych, które zostały zastąpione centralnym ogrzewaniem, funkcjonującym w oparciu o nowoczesne kotłownie gazowe. Zrealizowane wnioski właścicieli budynków jednorodzinnych dotyczyły  wymiany „kopciuchów” zarówno, na kotły gazowe, jak i te opalane biomasą i ekogroszkiem 5-tej klasy. W ubiegłym roku w przypadku wymiany instalacji grzewczej na gazową w ramach programu PONE mieszkańcy otrzymali dofinansowanie w kwocie 10 500 złotych (w tym:  7 500 złotych z funduszy PONE oraz  3 000 złotych z budżetu gminy), natomiast na wymianę starego pieca węglowego na kocioł opalany ekogroszkiem klasy 5 lub biomasą maksymalne dofinansowanie wynosiło 6 500 złotych (w tym 4 500 złotych stanowiły środki z PONE, a 2 000 złotych to dotacja przyznawana ze środków gminy).

W ramach tegorocznego naboru do programu PONE do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka wpłynęło 70 deklaracji mieszkańców, zainteresowanych wymianą przestarzałych źródeł ciepła na ich proekologiczne odpowiedniki, były one podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie. Ile tym razem uda się pozyskać środków finansowych na wymianę pieców z Programu PONE i jakie będą kwoty dotacji dowiemy się po rozstrzygnięciu naborów przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co ma nastąpić w czerwcu 2017 roku. Jedno jest dzisiaj niemal pewne, z naszych informacji wynika, że pula pieniędzy do podziału jest mniejsza niż w roku ubiegłym, a chętnych więcej. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z WFOŚiGW zaproponujemy mieszkańcom podpisanie umów i następnie  będą mogli przystąpić do planowanej modernizacji kotłowni i instalacji. Niezależnie od  kwot dofinansowania pozyskanych z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, Suszanie, podobnie jak w roku ubiegłym otrzymają również dotacje ze środków własnych gminy, których wysokość pozostaje na tym samym poziomie i wyniesie odpowiednio 3 000 złotych do kotłów gazowych lub 2 000 złotych do pieców opalanych biomasą i ekogroszkiem.

Drugi z zaplanowanych na lata 2017 - 2019 programów jest finansowany ze środków unijnych, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach działania 4.4.2 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza”. Działanie jest skierowane na wymianę starych urządzeń grzewczych na ekologiczne kotły opalane biomasą i paliwami gazowymi wraz z modernizacją wewnętrznych instalacji C.O. w budynku, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.  Z tego programu mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę starego paleniska na piec gazowy lub opalany biomasą w wysokości do 8 000 złotych (lecz nie więcej niż 350 zł na 1kw mocy pieca), oraz dodatkowo środki na modernizację instalacji wewnętrznej C.O. w kwocie do 6 000  złotych. W ramach przeprowadzonego w ubiegłym roku naboru, do Burmistrza Miasta wpłynęło 90 deklaracji, które stanowiły podstawę do złożenia wniosku aplikacyjnego o datację ze środków unijnych. Równolegle i na podobnych zasadach odbył się nabór wniosków w działaniu 4.4.3 , z którego można otrzymać dotację na wymianę starego pieca na kocioł opalany ekogroszkiem. W tym przypadku jednak, gminy powiatu suskiego i Starostwo Powiatowe zdecydowały, że koordynatorem i realizatorem tego programu będzie Powiat Suski, który zbierze i połączy w jeden projekt deklaracje z całego powiatu, w tym z Suchej Beskidzkiej. Wyniki rozstrzygnięcia obu programów powinny być znane do końca sierpnia br. Zaletą ww. programów pomocowych jest wyższe dofinansowanie niż w przypadku PONE lecz jest też warunek, który może ograniczyć możliwość uczestnictwa w projekcie i otrzymania dotacji. Otóż w każdym budynku, w którym ma być zamontowany nowy piec musi być przeprowadzony tzw. audyt energetyczny w celu sprawdzenia, czy nie występują zbyt duże straty ciepła, jeśli tak, to konieczna będzie termomodernizacja.

W środę 17 maja w Sali Rycerskiej suskiego zamku  zorganizowane zostało spotkanie informacyjne dla uczestników projektu, podczas którego burmistrz Stanisław Lichosyt, ekodoradca Gminy Sucha Beskidzka i kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśnili zainteresowanym mieszkańcom zasady oraz etapy realizacji nowego programu wymiany pieców . Odpowiadali również na pytania dotyczące kosztów kwalifikowanych  i zakresu prac, które są objęte dofinansowaniem, a także kwestii formalnych, związanych z budową przyłącza gazowego czy uzyskaniem audytu energetycznego budynku. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wyłonił w trybie  przetargowym grupę audytorów energetycznych. W wyniku ich opracowania na terenie Suchej Beskidzkiej audyty będzie realizować firma NDE. Dopiero po zapoznaniu się z wynikami oceny energetycznej uczestnik podejmie decyzję o tym, czy bierze udział w projekcie, ponieważ w przypadku niskiej efektywności energetycznej dodatkowym warunkiem otrzymania dofinansowania na wymianę pieca może być konieczność wykonania docieplenia budynku, ale już na własny koszt. Audyty w Suchej Beskidzkiej rozpoczną się w czwartym tygodniu maja. Do tego czasu niektórzy uczestnicy projektu muszą jeszcze ostatecznie określić jakiego rodzaju piec będą instalować w swoich domach, ponieważ po weryfikacji wszystkich wniosków okazało się że są tacy, którzy złożyli podwójne deklarację, zarówno w Starostwie Powiatowym, jak w i gminie, na dwa różne źródła zasilania. Podczas spotkania ustalono, że w ciągu siedmiu dni od daty spotkania powinni oni sprecyzować, z którego ze źródeł finansowania będą korzystać,  aby nie blokować miejsca innym i umożliwić  przystąpienie do projektu osobom wpisanym na listy rezerwowe.

GW