Przejdź do stopki

Kontrole Straży Miejskiej

Treść

Straż Miejska w Suchej Beskidzkiej przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania porządku i przepisów o ochronie środowiska na terenie miasta, w tym kontrole palenisk pod kątem spalania odpadów. Do wykonywania funkcji kontrolnych upoważnionych przez Burmistrza Miasta jest 4 pracowników Straży Miejskiej, Ekodoradca oraz 2 pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Każdy pracownik na podstawie upoważnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie miasta Sucha Beskidzka uprawniony jest do:

  • Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na tereny nieruchomości, obiektów lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 600 do 2200  na pozostały teren (w tym m.in. budynki mieszkalne).
  • Przeprowadzenia badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych.
  • Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osóbw zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
  • Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związekz problematyką kontroli.

Straż Miejska (jedyna w powiecie suskim) prowadzi na terenie miasta systematyczne kontrole palenisk domowych zgodnie z przyjętym planem, a także na interwencyjne zgłoszenia mieszkańców.  Zdarza się, że już podczas kontroli paleniska stwierdzone zostaje spalanie odpadów i wówczas nakładane są kary. Jeśli natomiast istnieje podejrzenie spalania odpadów, a właściciel temu zaprzecza, pobierane są próbki popiołu do badania w Politechnice Krakowskiej, z którą od kilku lat (od 2011 roku) gmina Sucha Beskidzka zawiera umowy. Rocznie wykonywanych jest kilkadziesiąt takich badań. Jeżeli uzyskane wyniki potwierdzą łamanie zakazu palenia śmieciami, stanowią one niepodważalny dowód do zastosowania najwyższego mandatu, a w wyjątkowych sytuacjach skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu.

Na skuteczność kontroli Straży Miejskiej duży wpływ ma bardzo dobrze funkcjonujący system selektywnej zbiórki odpadów, które kierowane są do zlokalizowanej na terenie miasta sortowni i składowiska. Zastosowany system zbiórki polegający na ważeniu odpadów przy odbiorze i stosowaniu kodów kreskowych pozwala określić ilość i rodzaje oddawanych  śmieci oraz poziom segregacji dla każdego gospodarstwa domowego i innego producenta odpadów indywidualnie. W pierwszej kolejności kontrolowane są osoby, które w okresie rozliczeniowym oddały niewielką ilość odpadów plastikowych i innych możliwych do spalenia, lub nie wykazały ich w ogóle..

W związku z wejście w życie tzw. uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego, Straż Miejska przeprowadza kontrole również pod kątem rodzaju stosowanego paliwa.
W bieżącym sezonie grzewczym, w kilku przypadkach stwierdzono posiadanie odpadów węglowych, które w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały dobrowolnie wywiezione.

 Statystyki kontroli:

  • W 2019 r. przeprowadzonych zostało 252 kontrole, w 15 przypadkach mieszkańców ukarano mandatami na łączną kwotę 6 800 zł oraz skierowano 1 wniosek do Sądu. Do analizy przekazano 22 próbki, z czego w 12 przypadkach potwierdzono jednoznacznie współspalanie odpadów, a w 8 przypadkach w palenisku spalano odpady, ale w ilości niewystarczającej do jednoznacznego stwierdzenia współspalanie odpadów.
  • W 2018 r. przeprowadzonych zostało 221 kontroli, w 12 przypadkach mieszkańców ukarano mandatami na łączną kwotę 5 000 zł. Do analizy przekazano 6 próbek, z czego w połowie przypadków potwierdzono współspalanie odpadów.
  • W 2017 r. przeprowadzonych zostało 179 kontroli, w 26 przypadkach mieszkańców ukarano mandatami na łączną kwotę 8 900 zł oraz skierowano 1 wniosek do Sądu. Do analizy przekazano 14 próbek, w 5-ciu przypadkach potwierdzone zostało współspalanie odpadów.
  • W 2016 r. przeprowadzone zostały 102 kontrole, w 20 przypadkach mieszkańców ukarano mandatami na łączną kwotę 7 100 zł oraz skierowano 2 wnioski do Sądu. Do analizy przekazano 14 próbek, w 9-ciu przypadkach potwierdzone zostało współspalanie odpadów.