Przejdź do stopki

Rezolucja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

Treść

Uchwała Nr V/41/2015
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 26 marca 2015 r.
Rezolucja wzywająca do wprowadzenia w trybie niezwłocznym zakazu obrotu i spalania w kotłach domowych mułu i miału węglowego, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego w celu ograniczenia emisji szkodliwych substancji.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 33 Statutu Gminy Sucha Beskidzka, Rada Miejska u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wobec dramatycznego stanu powietrza w okresie grzewczym, szczególnie w południowej Polsce – wzywamy Rząd oraz Sejm Rzeczpospolitej Polskiej do bezzwłocznego wprowadzenia zakazu obrotu oraz spalania w domowych instalacjach grzewczych odpadów węglowych tj. mułu , flotokoncentratów, miału oraz węgla brunatnego, jak i również ustanowienia systemu monitoringu i kontroli jakości paliw stałych dopuszczanych do obrotu.

Z powodu braku norm dla paliw stałych, do obrotu dopuszczany jest opał, który nigdy nie powinien być spalany w domowych kotłach, gdyż degraduje środowisko naturalne i zdaniem samorządu Suchej Beskidzkiej ma największy wpływ na fatalną jakość powietrza. Sytuacja, gdy za paliwa węglowe spełniające standardy jakościowe uznaje się muły węglowe o wartości opałowej 7 MJ/kg i 50% zawartości popiołu, świadczy o lekceważącym podejściu do problemów środowiskowych i zdrowotnych. Spalanie niskiej jakości węgla w domowych instalacjach grzewczych powoduje bardzo wysokie emisje pyłów, substancji rakotwórczych i mutagennych oraz metali ciężkich. Problem ten występuje szczególnie na terenie południowej Polski, gdyż transport odpadów węglowych na bardziej oddalone od kopalń tereny naszego kraju, przy niskiej wartości cenowej i energetycznej towaru staje się nieopłacalny. W sposób szczególny cierpią na tym gminy o bardzo niekorzystnym położeniu geograficznym (tj. gminy w kotlinach górskich).

Troska o ochronę powietrza jest szczególnie ważna nie tylko dla mieszkańców naszego miasta, ale również odwiedzających nas turystów oraz w procesie zachowania niezwykłych walorów przyrodniczych, które w naszym regionie są zagrożone.

Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej, jako jedna z pierwszych w Małopolsce wprowadziła Program Ograniczenia Niskiej Emisji. W Suchej Beskidzkiej od pięciu lat stosowane są dopłaty do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, niemal wszystkie instytucje i zakłady pracy są już ogrzewane gazem ziemnym lub olejem opałowym. Wykonano szereg inwestycji mających istotny wpływ na jakość powietrza; termomodernizacje budynków, podniesienie ich efektywności energetycznej instalacje systemów solarnych i fotowoltaicznych. Działania te są jednak ciągle niewystarczające, konieczne są odpowiednie regulacje na poziomie krajowym gdyż bez nich walka o czyste powietrze będzie nieskuteczna. Ogólna dostępność i atrakcyjna cena węgla kamiennego o niskich parametrach jakościowych oraz węgla brunatnego zachęca do stosowania ich do celów grzewczych, a samorząd nie posiada żadnych narzędzi do ograniczenia tego procederu. Niemniej jednak, to na samorządzie gminnym i wojewódzkim ciążą główne obowiązki w zakresie poprawy jakości powietrza. Jak więc samorządy mają skutecznie walczyć z niską emisją, skoro rząd nie chce wprowadzić podstawowych regulacji, o które samorządy zabiegają od lat?

Apelujemy o decyzje, które będą chronić zdrowie i życie mieszkańców naszego kraju. Jednocześnie wskazujemy, iż Ministerstwo Środowiska dysponuje analizami, pokazującymi jakie powinny być parametry jakości węgla (w zakresie parametrów tj. m.in. kaloryczność, zawartość siarki, popiołu, części lotnych czy zdolności spiekania). 

Ufamy, że waga problemu zostanie dostrzeżona i w najbliższym czasie nastąpi zmiana regulacji prawnych, w tym rozporządzenia Ministra Gospodarki, w których ochrona zdrowia i życia stanie ponad interesami firm oferujących do spalania w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach domowych pseudo opałów nazywanych mułem, flotokoncentratem i miałem węglowym.

Zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o konieczną współpracę na rzecz walki z zanieczyszczeniami powietrza. Powinny ją prowadzić wspólnie samorządy gminne, powiatowe i województw, władze centralne, z udziałem ekspertów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich mieszkańców. Działania zmierzające do ich eliminacji winny stać się kluczowym i priorytetowym zadaniem nas wszystkich.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka
i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.