Przejdź do stopki

O projekcie

Treść

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”

Projekt realizowany na podstawie umowy sprawie realizacji zadania grantowego w ramach  projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Realizacja zadania grantowego polega na prowadzeniu zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań, wspomagających psychologicznie uczniów oraz innych wskazanych przez szkołę (dostosowanych do warunków, możliwości i potrzeb szkół oraz warunków epidemicznych). Zajęcia mają za zadanie niwelowanie skutków pandemii poprzez wspomaganie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i emocjonalno-społecznych oraz wsparcie psychologiczne uczniów, uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi 40 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (UE) w wysokości 85% oraz Budżetu Państwa (BP) w wysokości 15%.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 222 r., a termin zakończenia to 30 czerwca 2023 r.