Przejdź do stopki

Rekrutacja 2018

Treść

REKRUTACJA III EDYCJA 2017


Wtorek, 22 sierpnia 2017     

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej informuje, że rozpoczyna rekrutację do projektu pn: „Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna Integracja-projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

 Projekt adresowany jest do mieszkańców  Miasta Sucha Beskidzka korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu mieszkańcy będą mogli uzyskać wsparcie o charakterze zawodowym i społecznym, wynikające z diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów każdego Uczestnika projektu. 
Przewidywane formy pomocy obejmą m.in.: grupowe i indywidualne porady psychologiczne, terapię uzależnień, wsparcie asystenta rodziny, pracę socjalną, zajęcia rehabilitacyjne, doradztwo zawodowe, staże, kursy i szkolenia zawodowe. Rodzaje wsparcia zostaną dostosowane i określone indywidualnie w zależności  od problemów, potrzeb i potencjałów osób biorących udział w projekcie. Każdy Uczestnik Projektu będzie objęty następującymi działaniami:

  1. identyfikacja indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzana przez specjalistów, 
  2. kontrakt socjalny, zawierający m.in.: indywidualną ścieżkę wsparcia określającą rodzaj wsparcia,
  3. zindywidualizowane działania w celu aktywizacji społecznej i/lub zawodowej.


Korzyści wynikające z uczestnictwa w Projekcie:
Głównym celem wynikającym z realizacji projektu jest powrót do aktywnego życia społecznego lub zawodowego Uczestników Projektu, a także:

  • podniesienie/nabycie kompetencji społecznych i zawodowych,
  • uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu kursu zawodowego,
  • nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych oraz prawidłowego funkcjonowania,
  • poprawa sytuacji na rynku pracy,
  • radzenie sobie z trudnościami i problemami w przełamywaniu barier,
  • nabycie umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych !


Rekrutacja:  do 11 września 2017 w siedzibie MOPS, w godzinach pracy Urzędu.


Dodatkowe informacje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 19, pokój nr 52, Tel. 33 874 9557