Przejdź do stopki

Projekt EFS 2019-2021

Treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej jest realizatorem projektu
pn. „Nowe horyzonty” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : od 2019-01-01 do 2021-12-31

Wartość projektu : 970 178,10 PLN

Wartość dofinansowania projektu z UE : 824 635,62 PLN

Cel główny projektu : aktywizacja społeczno-zawodowa 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Sucha Beskidzka.

W ramach projektu realizowane będą różne formy aktywizacji społeczno-zawodowej wynikające z indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanej indywidualnej ścieżki udziału w projekcie – ścieżki reintegracji, w tym wsparcie o charakterze społecznym, zawodowym, oraz zdrowotnym takie jak:

  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
  • Indywidualne treningi psychospołeczne
  • Warsztaty kompetencji społecznych w formie wyjazdowej
  • Poradnictwo rodzinne
  • Warsztaty kompetencji społecznej w formie stacjonarnej
  • Indywidualne doradztwo zawodowe
  • Indywidualne pośrednictwo pracy
  • Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji.
  • Staże zawodowe