Przejdź do stopki

Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Treść

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWCH (SZAMBA) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek w pierwszej kolejności przyłączyć budynek do sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej należy wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w stosownych przepisach. Z obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej zwalnia jedynie wcześniejsze jej wyposażenie w przydomową oczyszczalnie ścieków.

 

ZAPAMIĘTAJ!

  1. Zbiorniki bezodpływowe lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków musisz regularnie opróżniać, korzystając z usług podmiotów posiadających zezwolenie
    na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
    lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sucha Beskidzka.
  2. Posiadając szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków musisz mieć podpisaną umowę na ich opróżnianie z ww. podmiotem.
  3. W przypadku kontroli jesteś zobowiązany do okazania umów oraz dowodów wykonania usługi i uiszczenia opłat za usługi za opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Brak właściwego zagospodarowania nieczystości ciekłych, posiadania aktualnej umowy, dowodów potwierdzających opróżnianie szamba/przydomowej oczyszczalni ścieków z minimalnie wymaganą częstotliwością, która określona jest w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sucha Beskidzka, jest naruszeniem przepisów, za które może być nałożony mandat do 500 zł lub kara grzywny do 5 000 zł.

 

 

 

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych z terenu Miasta Sucha Beskidzka

 

 

 

 

Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym, każdy właściciel nieruchomości na terenie miasta Sucha Beskidzka, który ma na swojej działce szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków, powinien gminę o tym powiadomić. Można to zrobić korzystając z formularza znajdującego się poniżej.