Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Treść

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

ul. Grodzka 15, 31-006 Kraków
tel. (12) 421 74 65, fax (12) 421 93 12
www.sgpm.krakow.pl
e-mail: biuro@sgpm.krakow.pl

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem gmin i powiatów zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów oraz kultywowania historycznych więzi.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Królewskie Miasto Kraków.

 

Przewodniczący SGiPM (wybrany na XXIV WZD w Krakowie 28 czerwca 2011 r.):

Kazimierz Barczyk

Wiceprzewodniczący SGiPM (wybrani przez Zarząd 2 września 2011 r.)

1. Robert Choma - Prezydent Przemyśla
2. Kazimierz Fudala - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
3. Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
4. Zofia Oszacka - Wójt Lanckorony
5. Ryszard Ścigała - Prezydent Tarnowa

Sekretarz Zarządu SGiPM (wybrany przez Zarząd 2 września 2011 r.)

Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu

Skarbnik SGiPM (wybrana przez Zarząd 2 września 2011 r.)

Elżbieta Achinger - Radna Województwa Małopolskiego

Członkowie Zarządu SGiPM (wybrani na XXIV WZD w Krakowie 28 czerwca 2011 r.):

- Achinger Elżbieta - Radna Województwa Małopolskiego
- Choma Robert - Prezydent Przemyśla (przedstawiciel woj. podkarpackiego)
- Cycoń Marian - Burmistrz Starego Sącza
- Filipiak Ewa - Burmistrz Wadowic
- Fryźlewicz Marek - Burmistrz Nowego Targu
- Fudala Kazimierz - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego
- Gwiżdż Jerzy - Zastępca Prezydenta Nowego Sącza
- Juszczyk Henryk - Zastępca Prezydenta Bielska-Białej (przedstawiciel woj. śląskiego)
- Kochan Witold - Burmistrz Gorlic
- Kośmider Bogusław - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
- Morawiec Witold - Wójt Olesna
- Olearczyk Kazimierz - Wójt Bolesławia
- Oszacka Zofia - Wójt Lanckorony
- Potępa Andrzej - Starosta Brzeski
- Rybak Stanisław - Wójt Koszyc
- Samborski Adam - Wójt Racławic
- Saternus Andrzej - Burmistrz Chełmka
- Szarek Wacław - Burmistrz Sędziszowa (przedstawiciel woj. świętokrzyskiego)
- Ścigała Ryszard - Prezydent Tarnowa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SGiPM

Dariusz Rzepka - Burmistrz Olkusza

Członkowie Komisji Rewizyjnej SGiPM (wybrani na XXIV WZD w Krakowie 28 czerwca 2011 r.):

- Brzuchacz Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów
- Orliński Czesław - Radny Miasta i Gminy Szczekociny
- Pogan Wojciech - Radny Miasta i Gminy Krzeszowice
- Rychlik Jan - Burmistrz Alwerni
- Rzepka Dariusz - Burmistrz Olkusza
- Sipior Jan - Burmistrz Szczucina
- Wawryka Grzegorz - Burmistrz Brzeska

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Upowszechnianie idei samorządu lokalnego.
 2. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych.
 3. Ochrona interesów jego członków.
 4. Wspieranie działań zmierzających do racjonalnego ukształtowania regionalnego.
 5. Koordynacja działań gmin i powiatów zmierzająca do podtrzymywania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych Małopolski.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Małopolski.
 7. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. Popularyzowanie wiedzy o Małopolsce.
 9. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi.
 10. Wspieranie regionalnej współpracy zagranicznej.
 11. Działanie na rzecz integracji Polski z Unią Europejską.
 12. Wspomaganie członków w realizacji ich własnych i zleconych zadań.
 13. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i ograniczania jego skutków.
 14. Podejmowanie działań w zakresie rozwoju systemu pomocy społecznej.
 15. Podejmowanie działań na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności.
 16. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.
 17. Wspieranie turystyki i podejmowanie działań na rzecz regionalnych przedsięwzięć turystycznych.
 18. Upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa publicznego i podejmowanie działań na rzecz jego poprawy.
 19. Podejmowanie działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki komunalnej.
 20. Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 21. Popularyzowanie wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin.
 22. Inne działania dla dobra i rozwoju Małopolski oraz jej mieszkańców.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promocje inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych.
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
 3. Organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia.
 4. Współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 5. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.
 6. Współpracę z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego,
   współdziałanie z:
  1) sejmikami województw, na których terenie znajdują się gminy i powiaty będące członkami Stowarzyszenia,
  2) innymi organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki i stowarzyszenia).
 7. Przyznawanie dorocznie dwóm osobom Tytułu Małopolanina Roku urodzonym, mieszkającym lub pracującym w Małopolsce oraz innym, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra ziem historycznej Małopolski.
 8. Powoływanie ekspertów Stowarzyszenia wspierających Stowarzyszenie i jego członków w realizacji celów.
 9. Prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych działaczy samorządowych.
 10. Przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia.
 11.  Współpracę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz ograniczania skutków niepełnosprawności.
 12. Inne formy współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicielami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami związanymi z działalnością społeczną i gospodarczą.
 13. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 14. Realizacja celów Stowarzyszenia, w tym działalności informacyjnej, wydawniczej i szkoleniowej w zakresie integracji i współpracy Polski z Unią Europejską, następuje również poprzez prowadzenie, wspólnie z Federacją Związków Gmin i Powiatów RP, Małopolskiego Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej.
 15. Działalność Stowarzyszenia m.in. o charakterze wydawniczym, szkoleniowym i popularyzatorskim realizowana jest także poprzez Fundację Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej w Krakowie. Stowarzyszenie ma prawo delegować dwóch przedstawicieli do Rady Społecznej, będącej 5-osobowym organem nadzorczym Fundacji Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej.

Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia jako członek rzeczywisty 18 listopada 1991 roku - Uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/81/91. Składka wynosi obecnie 0,15 zł rocznie od mieszkańca. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Pan Stanisław Lichosyt - Burmistrz Miasta, a zastępcą jest Pani Ewa Stróżak - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.