przewiń do góry

Przebudowa dróg gminnych w Suchej Beskidzkiej ul. Armii Krajowej A (nr K440883) w km 0+000,00 – 0+808,69 oraz ul. Armii Krajowej (nr K440882) w km 0+000,00 – 0+367,80


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
 

„Przebudowa dróg gminnych w Suchej Beskidzkiej ul. Armii Krajowej A (nr K440883) w km 0+000,00 – 0+808,69 oraz ul. Armii Krajowej (nr K440882) w km 0+000,00 – 0+367,80”
 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45231300-8, 45232100-3.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowią roboty związane z przebudową dróg gminnych ul. Armii Krajowej A (nr K440883) w km 0+000,00 – 0+808,69 oraz ul. Armii Krajowej (nr K440882) w km 0+000,00 – 0+367,80 w Suchej Beskidzkiej. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) roboty rozbiórkowe,
b) regulację pionową kratek ściekowych ulicznych (25 szt.) i włazów kanałowych (25 szt.),
c) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm (w tym warstwy: wiążąca 4 cm, ścieralna 3 cm) – 7 700 m2,
d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm – 1 530 m2,
e) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm – 859 m2,
f) ułożenie krawężników betonowych – 3 166 m,
g) ułożenie obrzeży betonowych – 1 443 m,
h) oznakowanie poziome (przejścia dla pieszych, linie P1 i P2) i pionowe dróg,
i) montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED na istniejących słupach – 31 szt.,
j) wykonanie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń,
k) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i niniejszą SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Zamówienie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 40 dni od daty zawarcia umowy.

Termin i sposób składania ofert

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2016 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.09.2016 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna). Oferty należy sporządzić w języku polskim.

Dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji „papierowej” nie będzie przekazywana wykonawcom.

Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie w formie pisemnej należy złożyć wraz z ofertą.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa w pkt. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- cena brutto – 60%
- gwarancja jakości i rękojmia za wady – 25%
- termin realizacji zamówienia – 15%


Pozostałe informacje dotyczące postępowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 13.09.2016 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - TOM II SIWZ

4. Dokumentacja projektowa - TOM III SIWZ

5. Formularze edytowalne

 

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                     Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 28.09.2016 r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


 
W imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Suchej Beskidzkiej ul. Armii Krajowej A (nr K440883) w km 0+000,00 – 0+808,69 oraz ul. Armii Krajowej (nr K440882) w km 0+000,00 – 0+367,80”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły 3 oferty. Szczegółowe informacje o złożonych ofertach zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja z otwarcia ofert

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                        Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 02.10.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Suchej Beskidzkiej ul. Armii Krajowej A (nr K440883) w km 0+000,00 – 0+808,69 oraz ul. Armii Krajowej (nr K440882) w km 0+000,00 – 0+367,80”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez:
 
 
Firmę Usługowo-Handlową
Rafał Zielonka
Grzechynia 405
34-220 Maków Podhalański
 
 
 
Szczegółowe informacje zawiara załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 
 
ZAŁĄCZNIK:
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
 
                                                                                                                  Stanisław Lichosyt
 
 
 
 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję