przewiń do góry

Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej

UWAGA: w dniu 17.11.2015 r. opublikowano wyjaśnienia oraz dokonano zmiany treści SIWZ!!!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza czwarty przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
 

„Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”
 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 45212200-8, 45112720-8, 37415000-0.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią roboty związane z modernizacją infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) roboty rozbiórkowe,
b) wykonanie kompletnej bieżni o długości 400 m o nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich” o grubości nie mniejszej niż 13 mm,
c) montaż kompletnych urządzeń sportowych (skoczni do skoku w dal i trójskoku, dwóch rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, skoczni do skoku wzwyż),
d)  wykonanie ogrodzenia i odwodnienia,
e) pełną obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie raportu pomiarowego zgodnie z wymaganiami PZLA (Polskiego Związku Lekkiej Atletyki),
f)  zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane,
g) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego świadectwa PZLA kategorii VB,
h) wykonanie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń,
i) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i niniejszą SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamówienie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”.

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia (roboty budowlane, montaż urządzeń): do dnia 31.05.2016 r. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu świadectwa PZLA w terminie do dnia 29.07.2016 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2015 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.11.2015 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 50 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31.NSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwa zadania (zamówienia), z których każde obejmowało wykonanie bieżni okrężnej 400 m o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22   ust. 1 ustawy Pzp, określonych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu, wykonawcy, oprócz oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, są zobowiązani do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie dwóch zadań (zamówień) spełniających ww. wymagania. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów w odniesieniu do wszystkich robót ujętych w powyższym wykazie – wykonawca przedkłada tylko dowody dotyczące najważniejszych robót, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału.                           
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek        - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura -  tel. (0-33) 874-95-41  (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 05.11.2015 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie: 
- cena brutto – 95%
- gwarancja jakości i rękojmia za wady – 5%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.


ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - TOM II SIWZ

4. Dokumentacja projektowa - TOM III SIWZ

5. Formularze edytowalne

 

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 17.11.2015 r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło sześć wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

                                                                                                                                                 Z upoważnienia

                                                                                                                              Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                                                Tadeusz Woźniak

                                                                                                                                                  Sekretarz Gminy


 


 

Sucha Beskidzka 17.11.2015 r.

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

1.  załącznik nr 4 do SIWZ – formularz kosztorysu ofertowego (przedmiar robót) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia,


2. w dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do SIWZ) – w projekcie budowlanym, do rysunku nr 01/IS dodaje się legendę zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

 

Niniejsza zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. AKTUALNY formularz kosztorysu ofertowego (przedmiar robót) - wersja edytowalna

2. Legenda do rysunku nr 01/IS

 

 

                                                                                                                                        Z upoważnienia

                                                                                                                         Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                                      Tadeusz Woźniak

                                                                                                                                        Sekretarz Gminy

 

 


 

Sucha Beskidzka 27.11.2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp).

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty, z czego dwie oferty (InterHall Sp. z o.o., ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice – złożona 20.11.2015 r. o godz. 12:12, BAKO SPORT G. Baran, R. Koziołek Sp.j., ul. Rapackiego 34, 42-520 Dąbrowa Górnicza – złożona 20.11.2015 r. o godz. 12:12) wpłynęły po upływie terminu wyznaczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w ogłoszeniu o zamówieniu (20.11.2015 r. godz. 11:00). Zgodnie z dyspozycją art. 84 ust. 2 ustawy Pzp oferty złożone po terminie zostały zwrócone ww. wykonawcom.
Pozostałe dwie oferty zostały złożone przez następujących wykonawców:
- oferta nr 1 – TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa,
- oferta nr 2 – Konsorcjum firm: Firma Inżynieryjno-Budowlana INŻ-BUD Wojciech Pieróg, Grzechynia 650, 34-220 Maków Podhalański oraz TOP SPORT Jan Pietraszko, ul. Górska 88, 43-318 Bielsko-Biała.
 

W trakcie analizy oferty nr 2 stwierdzono następujące wady.
1. Zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcy byli zobowiązani do przedłożenia m.in. oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp. Przedmiotowy dokument załączony do oferty Wykonawcy podpisał Pan Wojciech Pieróg. Jednak z treści oświadczenia nie wynika, że zostało ono złożony w imieniu wszystkich członków konsorcjum – w polu „pieczęć/dane Wykonawcy” widniej jedynie pieczęć F.I.B. INŻ-BUD. Z brzmienia art. 23 ustawy Pzp jednoznacznie wynika, że w przypadku warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający zobowiązany jest badać spełnianie warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne w sposób łączny. W tym stanie rzeczy należy uznać, że oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu przedłożone przez Wykonawcę jest wadliwe, ponieważ nie potwierdza, że Konsorcjum spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, czego wymagał Zamawiający w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, wykonawcy byli zobowiązania do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca przedłożył wraz z ofertą wykaz wykonanych robót budowlanych (str. 6), poświadczenie z dnia 16.11.2015 r. (str. 12-13) oraz protokół odbioru wykonanych robót z dnia 04.05.2015 r. (str. 18-19).
Wykaz robót podpisał Pan Wojciech Pieróg. Z treści dokumentu nie wynika, że został on złożony w imieniu wszystkich członków konsorcjum – w polu „pieczęć/dane Wykonawcy” widniej jedynie pieczęć F.I.B. INŻ-BUD. Treść przedłożonego wykazu jest bardzo lakoniczna – brak wymaganych informacji dotyczących miejsca, rodzaju i zakresu wykonanych robót.
Poświadczenie z dnia 16.11.2015 r., którym Wykonawca posługuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zostało złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika Konsorcjum, który nie jest uprawniony do dokonania tej czynności. Zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) „w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty”.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że zadanie pn. „Modernizacja obiektu sportowego na potrzeby stadionu lekkoatletycznego służącego rozwojowi dzieci i młodzieży z okolicznych szkół” zostało zrealizowane przez Wykonawcę na rzecz firmy WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu. W toku postępowania Zamawiający ustalił następujące fakty, które nie znajdują odzwierciedlenia w dokumentach przedstawionych przez Wykonawcę:
1) zleceniodawcą (inwestorem) zadania pn. „Modernizacja obiektu sportowego na potrzeby stadionu lekkoatletycznego służącego rozwojowi dzieci i młodzieży z okolicznych szkół” była Gmina Węgierska Górka,
2) wykonawcą ww. zadania było konsorcjum firm: WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu oraz TOP SPORT Jan Pietraszko.
Powyższe ustalenia potwierdzają: informacje przekazane przez przedstawicieli Urzędu Gminy Węgierska Górka, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Węgierska Górka oraz komunikat z dnia 03.07.2014 r. zamieszczony na stronie internetowej firmy WODPOL Sp. z o.o. (www.wodpol.zywiec.pl). Na gruncie przepisów ustawy Pzp konsorcjum jest traktowane jako jeden wykonawca. Wzajemne odbiory robót dokonywane przez członków konsorcjum mogą być realizowane tylko i wyłącznie na ich wewnętrzne potrzeby wynikające np. z umowy konsorcjum. Poświadczenia (referencje) wystawiane między członkami konsorcjum dotyczące wspólnie zrealizowanego zadania nie mogą zostać uznane za dowód potwierdzający jego należyte wykonanie, o którym mowa w §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
W tym stanie rzeczy należy uznać, że dokumenty: wykaz wykonanych robót budowlanych, poświadczenie z dnia 16.11.2015 r. oraz protokół odbioru wykonanych robót z dnia 04.05.2015 r. są wadliwe ponieważ nie potwierdzają, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, czego wymagał Zamawiający w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu tj. Piotr Machlewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe WIKTOR Sp.j. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca załączył do oferty kopie zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia dotyczącego spółki WIKTOR. Powyższe dokumenty nie spełniają wymagań określonych w ustawie Pzp i w przywołanym rozporządzeniu. Ponadto treść zobowiązania nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że „udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu”, czego wymagał Zamawiający w SIWZ (pkt 7.3). Dokument ten jest lakoniczny oraz nie potwierdza, że podmiot udostępniający zasoby rzeczywiście je posiada w wymaganym zakresie. „Gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, udowodnienie możliwości realnego polegania na tym zasobie nie może sprowadzać się jedynie do uzyskania referencji podmiotu trzeciego celem ich złożenia zamawiającemu” (KIO 1895/12). Wiedza i doświadczenie są zasobami nierozerwalnie związanymi z podmiotem ich udzielającym, niemożliwymi do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia.
4. Zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają m. in. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwa zadania (zamówienia), z których każde obejmowało wykonanie bieżni okrężnej 400 m o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich. Z treści poświadczenia z dnia 16.11.2015 r. wynika, że zadanie pn. „Dokończenie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rząśni” ujęte w poz. 1 wykazu robót obejmowało jedynie wykonanie nawierzchni poliuretanowej, a nie całej bieżni, jak wymagał Zamawiający. Należy podkreślić, że fakt ten został również potwierdzony przez przedstawiciela Urzędu Gminy Rząśnia.
5. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w pkt. 11.8 SIWZ cyt. „przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż kompletnych urządzeń sportowych dla następujących dyscyplin: skok wzwyż, pchnięcie kulą (dwie rzutnie), rzut dyskiem i młotem, skok w dal i trójskok. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie kompletnego rozbiegu do rzutu oszczepem, który zawiera się w zakolu bieżni – wykonanie zakola (w tym również kompletnego rozbiegu do rzutu oszczepem) wraz z ułożeniem obrzeży betonowych przy murawie należy skalkulować w poz. 45 przedmiaru robót. Szczegółowe wymagania dot. wykonania poszczególnych urządzeń sportowych oraz rozbiegów określa projekt wykonawczy; Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z projektem wykonawczym jedno zakole bieżni w całości ma nawierzchnię poliuretanową (warstwy jak dla bieżni). Powierzchnia zakola wynosi ok. 1 130 m2. Roboty ziemne, podbudowę oraz nawierzchnię poliuretanową należy wykonać jak dla bieżni”. Z treści kosztorysu ofertowego (poz. 45) wynika, że Wykonawca wycenił wykonanie ww. robót oraz dostawy kompletnego wyposażenia do skoku wzwyż na kwotę 27 830,00 zł (netto). Skalkulowana przez Konsorcjum cena za wykonanie powyższych robót budzi u Zamawiającego poważne wątpliwości w kontekście jej realności. Biorąc pod uwagę wskazane w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe za wykonanie podbudowy z betonu zbrojonego (33,17 zł/m2) oraz za ułożenie nawierzchni poliuretanowej (95,00 zł/m2) trudno uznać za realne, że wykonanie wszystkich robót ujętych w poz. 45 (w szczególności: dostawa kompletnego wyposażenia do skoku wzwyż oraz wykonanie podbudowy, a następnie nawierzchni poliuretanowej na powierzchni ok. 1 130 m2) kosztuje zaledwie 27 830,00 zł (netto).
W związku z powyższym Wykonawca – Konsorcjum firm: Firma Inżynieryjno-Budowlana INŻ-BUD Wojciech Pieróg oraz TOP SPORT Jan Pietraszko został wezwany do:
- uzupełnienia wadliwych dokumentów wskazanych w pkt. 1-3 w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
- do wyjaśnienia rozbieżności w zakresie zadania referencyjnego, o którym mowa w pkt. 4, w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp,
- do złożenia wyjasnień dotyczących kalkulacji poz. 45 kosztorysu ofertowego, w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca dostarczył Zamawiającemu następujące dokumenty:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu dotyczące Konsorcjum,
- uzupełniony wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z załącznikami,
- oświadczenie firmy Piotr Machlewski i Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe WIKTOR Sp.j.,
- porozumienie zawarte pomiędzy firmami TOP SPORT i WIKTOR,
- wyjaśnienia dotyczące zadania referencyjnego pn. „Dokończenie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rząśni” ujętego w poz. 2 uzupełnionego wykazu robót,
- wyjaśnienia dotyczące kalkulacji ceny ofertowej w tym poz. 45 kosztorysu ofertowego.

W wyniku analizy oferty Wykonawcy oraz ww. dokumentów ustalono, co następuje.
1. Zgodnie z zapisami SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają m. in. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwa zadania (zamówienia), z których każde obejmowało wykonanie bieżni okrężnej 400 m o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich. Opis warunku udziału w postępowaniu jest jednoznaczny i nie budzi żadnych wątpliwości – Zamawiający wymagał od wykonawców wykazania się wykonaniem całego obiektu sportowego tj. kompletnej bieżni o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich a nie samej nawierzchni. Subiektywne odczucia Wykonawcy, że nawierzchnia stanowi najważniejszy element bieżni są w przedmiotowej sprawie bez znaczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego jest dokonywana w oparciu o literalne zapisy SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Z przedłożonych dokumentów jednoznacznie wynika, że zadanie pn. „Dokończenie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rząśni” nie obejmowało wykonania bieżni, czego wymagał Zamawiający, lecz jedynie ułożenie nawierzchni poliuretanowej. Fakt ten został potwierdzony przez przedstawiciela Urzędu Gminy Rząśnia, wynika to również z dokumentów postępowania przetargowego zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
Na marginesie informuję, że nie można się zgodzić ze stanowiskiem Wykonawcy, że podbudowa stanowi nieistotny element bieżni. Trzeba podkreślić, że to właśnie należyte wykonanie podbudowy pozwala m.in. na uzyskanie wymaganych spadków przyszłej nawierzchni poliuretanowej oraz innych jej parametrów technicznych (np. przepuszczalność wody), które determinują technologię wykonania późniejszej nawierzchni poliuretanowej.
Odnosząc się do twierdzeń Wykonawcy, że SIWZ zawiera zapisy pozwalające na uznanie za prawidłowe zadania referencyjnego obejmującego jedynie wykonanie nawierzchni bieżni informuję, że takie stanowisko jest całkowicie błędne i nieuzasadnione. Przywołując zapisy SIWZ (stanowiące bezpośrednie przytoczenie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231)) Wykonawca, przemilczał bardzo istotny ich fragment, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do zakresu warunku udziału w postepowaniu – cyt. „w wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie dwóch zadań (zamówień) spełniających wymagania określone w pkt. 6.1.” (pkt 7.1 SIWZ). Określenie „najważniejszych robót” używane w SIWZ i w przywołanym rozporządzeniu nie odnosi się do jednostkowych robót, lecz do całych zadań. Odmienna interpretacja tego pojęcia jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami.
2. Z treści złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących kalkulacji poz. 45 kosztorysu ofertowego jednoznacznie wynika, że cena jednostkowa dotycząca tego elementu nie obejmuje wykonania wszystkich robót zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Wykonawca wprost oświadczył, że cena jednostkowa, a tym samym wartość robót określonych w poz. 45 kosztorysu ofertowego obejmuje jedynie cyt. „koszt dostawy i montaży kompletnego wyposażenia do skoku wzwyż oraz koszt wykonania zakola (w tym rozbiegu) wraz z ułożeniem obrzeży przy murawie. Koszty materiałów ze względów na politykę firmy, rozłożone zostały na pozostałe pozycje kosztorysu ofertowego”.
Zastosowany przez Wykonawcę sposób kalkulacji ceny ofertowej, a w szczególności robót ujętych w poz. 45 jest całkowicie sprzeczny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.
Zgodnie z pkt. 11.4 SIWZ cyt. „wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wynagrodzeniem kosztorysowym. Zamawiający zwraca uwagę, że forma wynagrodzenia w postaci kosztorysowej determinuje znaczenie przedmiarów robót i sposobu sporządzenia kosztorysów ofertowych, jak również funkcję, jaką pełnią te ostatnie. Przy tak określonej formie wynagrodzenia kosztorys ofertowy stanowi bardzo istotny element treści oferty”.
Natomiast zgodnie z pkt. 11.3 pkt b SIWZ należało cyt. „wyliczyć i przedstawić w kosztorysie ofertowym, sporządzonym zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, ceny jednostkowe dla każdej pozycji tego kosztorysu z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 8.3 SIWZ; cena jednostkowa jest ceną netto (czyli nie zawiera podatku VAT) wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku”.
Ujęcie części kosztów odnoszących się do robót z poz. 45 w innych pozycjach kosztorysowych powoduje brak możliwości prawidłowego rozliczenia zadania. W sytuacji, gdyby np. z różnych przyczyn doszło do ograniczenia zakresu rzeczowego zadania poprzez rezygnację z poz. 45, Zamawiający i tak poniósłby zdecydowaną cześć kosztów ich wykonania, ponieważ zostały one ujęte w innych, bliżej nieokreślonych pozycjach. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca. Rozliczenie kosztorysowe opiera się na cenach jednostkowych za wykonanie poszczególnych elementów robót i wszelkie modyfikacji w tym zakresie są niedopuszczalne.
Błąd w kosztorysie ofertowym popełniony przez ww. Wykonawcę nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej i rachunkowej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1-2 ustawy Pzp. Nie jest również możliwe jego sprostowanie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – o dopuszczalności zastosowania tego przepisu decyduje przede wszystkim okoliczność czy poprawka prowadzi do istotnych zmian w treści oferty, a o istotności poprawki decyduje to czy jej dokonanie samodzielnie przez Zamawiającego jest możliwe. Zwrócenia uwagi wymaga także fakt, iż norma określona w art. 87 ust. 2 pkt 3 stanowi wyjątek od zasady wskazanej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a co za tym idzie nie może być ona interpretowana w sposób rozszerzający. „Zamawiający, poprawiając ofertę, może wykorzystywać jedynie informacje w niej zamieszczone, a nie po uprzednich uzgodnieniach z wykonawcą, albowiem to w konsekwencji prowadziłoby de facto do istotnej zmiany oferty wykonawcy. Jeśli zamawiający nie jest w stanie uzyskać potrzebnych dla siebie informacji z żadnego dokumentu oferty, nie jest możliwe zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p.” (por. KIO 410/12, 424/12).
Kosztorys ofertowy załączony do oferty Wykonawcy nie odpowiada wymaganiom SIWZ, wobec czego nie gwarantuje wykonania robót i dokonania ich rozliczenia w sposób prawidłowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w oparciu o planowane przez Zamawiającego prace i przewidywane koszty (por. KIO/UZP 20/10).

W związku z powyższym należy uznać, że Wykonawca – Konsorcjum firm: Firma Inżynieryjno-Budowlana INŻ-BUD Wojciech Pieróg oraz TOP SPORT Jan Pietraszko – nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, a treść jego oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z nakazem zawartym w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający jest zobowiązany do wykluczenia ww. Wykonawcy z postępowania i odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

W wyniku przeprowadzonych czynności związanych z analizą oferty nr 1 ustalono, że cena (1 648 799,99 zł) zaoferowana przez Wykonawcę – TAMEX Obiekty Sportowe S.A. przewyższa kwotę (1 400 000,00 zł), którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że stan faktyczny wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, określoną w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                      Stanisław Lichosyt

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję