Przejdź do stopki

Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Treść

Gdzie załatwić:

Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro pok. 33 nr tel. 33 874 95 44,

Godziny przyjęć:

Poniedziałek – środa: 7:30 – 15:30
Czwartek : 9:00 – 17:00
Piątek : 7:30-15:30

Podstawa prawna:

art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
 3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 5. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 6. Dokumenty wynikające z przepisów prawa miejscowego:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych wraz z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
  12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
 • dokumentacja fotograficzna pojazdów asenizacyjnych z widocznym oznakowaniem pojazdów pozwalającym na identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługę,
 • w przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.),
 • dokument potwierdzający dysponowanie miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, a w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie własnej bazy, dokument potwierdzający prawo do wykonania zabiegów sanitarnych
  w miejscach do tego przeznaczonych, należących do innych podmiotów.

 

Termin odpowiedzi 

Do 30 dni


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.


Opłaty:

 • 107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 • 53,50 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).
 • 10 zł - za zmianę zezwolenia nie polegającą na rozszerzeniu działalności - 10 zł,
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
 • 24 zł – opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia.

 

Dodatkowe informacje:

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań w oparciu o art. 9o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie jest przekazywane Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. Nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być dowożone do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, przewidziane dla oczyszczalni ścieków
w aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.

 

Do pobrania:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sucha Beskidzka.