Przejdź do stopki

Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej

Treść


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza drugi przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45000000-7, 45233294-6, 45233140-2, 45233120-6, 45233222-1, 45316000-5.

 

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowią roboty związane z wprowadzeniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) roboty przygotowawcze i ziemne,
b) budowę kompletnej sygnalizacji świetlnej,
c) montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED,
d) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
e) pełną obsługę geodezyjną inwestycji,
f) wykonanie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń,
g) dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich czynności faktycznych i prawnych wynikających z warunków technicznych wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A.,
h) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

 

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do dnia 22.12.2017 r.

 

Termin i sposób składania ofert
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2017 r. o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.12.2017 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna). Oferty należy sporządzić w języku polskim.

 

Dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji drukowanej nie będzie przekazywana wykonawcom.

 

Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

 

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 i 3, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.
Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. procedurę odwróconą – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- cena brutto – 60%
- termin realizacji zamówienia – 40%

 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 17.11.2017 r.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.
W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - TOM II SIWZ

4. Dokumentacja projektowa - TOM III SIWZ

5. Formularze edytowalne

 

                                                                           Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                       Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 05.12.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

 
Uzasadnienie:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta firmy ELDREAM Mariusz Podoba z siedzibą w Skawinie przy ul. Bukowskiej 70. Przedmiotowa oferta została złożona w dniu 04.12.2017 r. o godz. 9:30, czyli po upływie terminu składania ofert (tj. godz. 9:00 dnia 04.12.2017 r.) określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w ogłoszeniu o zamówieniu. Spóźnienie oznacza, że nie doszło do skutecznego złożenia oświadczenia woli zawartego w ofercie.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że stan faktyczny wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania, określoną w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

 

 

 

                                                                                                  Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                   Stanisław Lichosyt