Przejdź do stopki

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg o dużym spadku na terenie miasta Sucha Beskidzka

Treść


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:


„Prowadzenie zimowego utrzymania dróg o dużym spadku na terenie miasta Sucha Beskidzka”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
90620000-9, 90630000-2, 90610000-6.

 

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zimowe utrzymanie dróg o dużym spadku na terenie miasta Sucha Beskidzka w sezonach zimowych: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
b) pozimowe oczyszczenie dróg objętych zimowym utrzymaniem w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w terminie określonym w ofercie wykonawcy, jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym zakończono prowadzenie akcji zimowej (w danym roku).
Wykonawca jest zobowiązany pozyskać własnym kosztem i staraniem materiał do zwalczania śliskości (do posypywania lub złożenia w pryzmach – w zależności od drogi – wg wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia obejmuje pięć rejonów. Wykonawca biorący udział w przetargu może złożyć ofertę: jeden, kilka lub wszystkie rejony. Oferta nie może obejmować pojedynczych dróg lub osiedli.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
 część I: obejmuje rejon I – łączna długość dróg: 5 857,00 mb (17 372,00 m2),
 część II: obejmuje rejon II – łączna długość dróg: 2 114,00 mb (6 951,9 m2),
 część III: obejmuje rejon IV – łączna długość dróg: 2 835,00 mb (7 434,00 m2),
 część IV: obejmuje rejon V – łączna długość dróg: 2 920,00 mb (8 274,00 m2),
 część V: obejmuje rejon VII – łączna długość dróg: 809,00 mb (2 460,00 m2).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 31.03.2020 r.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w następujących sezonach zimowych:
 sezon 2017/2018 od 15 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r., który obejmuje 137 dni,
 sezon 2018/2019 od 15 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r., który obejmuje 137 dni,
 sezon 2019/2020 od 15 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., który obejmuje 138 dni.
W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (opady śniegu wymagające odśnieżania, zwalczanie śliskości uzasadniające podjęcie akcji zimowego utrzymania dróg, itp.), Wykonawca na polecenie Zamawiającego przystąpi do zimowego utrzymania dróg przed lub po ww. okresach.

 

Termin i sposób składania ofert
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2017 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.10.2017 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna). Oferty należy sporządzić w języku polskim.

 

Dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji drukowanej nie będzie przekazywana wykonawcom.

 

Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

 

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 i 3, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. procedurę odwróconą – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 cena brutto – 60%
 czas reakcji – 20%
 czas wykonania pozimowego oczyszczenia dróg – 20%

 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 11.10.2017 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Formularze edytowalne

 

 

 

                                                                                                  Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                 Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 20.10.2017 r.

 

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Prowadzenie zimowego utrzymania dróg o dużym spadku na terenie miasta Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły 3 oferty częściowe.
Szczegółowe informacje o złożonych ofertach zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
                                                                                                           Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 25.10.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Prowadzenie zimowego utrzymania dróg o dużym spadku na terenie miasta Sucha Beskidzka” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie części (rejonu) I, została wybrana oferta złożona przez:


Pana
Zygmunta Semika
ul. Podksięże 187
34-200 Sucha Beskidzka


W zakresie pozostałych części (rejonów: II, IV, V, VII) zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

 

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty dotyczące części: I (rejon I), II (rejon II), III (rejon IV), IV (rejon V). W zakresie części V (rejon VII) nie złożono ofert. W wyniku analizy ofert złożonych przez F.U. ARD Piotr Warmuz (w zakresie części II – cena: 74 000,00 zł) oraz Firmę Produkcyjno-Usługowo-Handlową DREW-BOŻEK Paweł Bożek (w zakresie: części III – cena: 69 000,00 zł, części IV – cena 75 000,00 zł) ustalono, że zawierają one ceny przewyższające kwoty (tj. część II – 64 500,00 zł, część III – 63 000,00 zł, część IV – 69 000,00 zł), które Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że stan faktyczny wypełnia przesłanki unieważnienia postępowania, w zakresie części II, III, IV i V określone w art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
Oferta obejmująca część I (rejon I), złożona przez Pana Zygmunta Semika, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ i nie podlega odrzuceniu ze względu na przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, czas reakcji, czas wykonania pozimowego oczyszczenia dróg) wskazane w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Pana Zygmunta Semika przyznano 60,00 pkt. Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny: cena brutto – 100,00 pkt., czas reakcji – 0,00 pkt., czas wykonania pozimowego oczyszczenia dróg – 0,00 pkt. Wykonawca wykazał brak podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.

 

 

 

                                                                                           Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                          Stanisław Lichosyt