Przejdź do stopki

ZAPYTANIE OFERTOWE - CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - usługi szkoleniowe (II postępowanie)

Treść


 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka - Centrum Usług Wspólnych – zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka” współfinansowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie  10.01.03 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje zawierają załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku wykluczenia

4. Wykaz usług

5. Wykaz osób

6. Wzór umowy

 
 
 
                                                                                             Kierownik Centrum Usług Wspólnych
                                                                                                         w Suchej Beskidzkiej
                                                                                                               Beata Gołuszka

 


 

Sucha Beskidzka 08.08.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka - Centrum Usług Wspólnych – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka” współfinansowanego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE z Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta złożona przez:

 

PPC Europa Szymon Peć
34-205 Stryszawa 742A


Pełną treść zawiadomienia wraz z uzasadnieniem zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.ZAŁĄCZNIK:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                       Kierownik Centrum Usług Wspólnych
                                                                                                w Suchej Beskidzkiej

                                                                                                    Beata Gołuszka