Przejdź do stopki

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej

Treść

UWAGA: w dniach 20.09.2016 r. i 21.09.2016 r. zamieszczono wyjaśnienia treści SIWZ!

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
 

„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej”Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45231300-8, 45232100-3.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowią roboty związane z budową sieci wodociągowej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) roboty przygotowawcze i ziemne,
b) montaż rurociągów z rur PE 100-RC SDR11 średnicy 110x10 mm – 852 mb,
c) montaż kompletnego zbiornika z PEHD o pojemności 55 m3 wraz z wyposażeniem i instalacjami,
d) montaż systemów uzdatniania wody (filtrów mechanicznych, lamp UV, zestawu do automatycznego dozowania podchlorynu sodu,
e) pełną obsługę geodezyjną inwestycji,
f)  wykonanie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń,
g) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż do 60 dni od daty zawarcia umowy.

Termin i sposób składania ofert
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2016 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2016 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim  w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna). Oferty należy sporządzić w języku polskim.

Dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji „papierowej” nie będzie przekazywana wykonawcom.

Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej jedno zadanie (zamówienie) obejmujące budowę  lub przebudowę sieci wodociągowej o długości nie mniejszej niż 500 mb  (wskazana długość dotyczy jednego zadania – w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku nie można sumować długości sieci zrealizowanych w ramach kilku zadań).

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2A i 2B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia w formie pisemnej należy złożyć wraz z ofertą.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,  o których mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie jednego zadania (zamówienia) spełniającego wymagania określone w pkt. „Warunki udziału w postępowaniu”.

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- cena brutto – 60%
- gwarancja jakości i rękojmia za wady – 30%
- termin realizacji zamówienia – 10%

Pozostałe informacje dotyczące postępowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.
 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 08.09.2016 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - TOM II SIWZ

4. Dokumentacja projektowa - TOM III

5. Formularze edytowalne

 

 

                                                                                                             Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                            Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 20.09.2016 r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynął wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

 

Pytanie 1:
Zgodnie z dokumentacją projektową „(…) podczas prac ziemnych należy spodziewać się także występowania skał piaskowcowo-łupkowych (z przewagą piaskowców)” prosimy o uwzględnienie tego faktu w przedmiarze robót poprzez dodanie pozycji na mechaniczne odspojenie skał.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przedmiaru robót poprzez dodanie pozycji związanej z odspojeniem skał. Ewentualne prace w tym zakresie będą rozliczane odrębnym zamówieniem.

 

Pytanie 2:
Zgodnie z projektem należy zastosować rury PE100-RC, rury te zgodnie z dokumentacją producenta nie wymagają podsypki i obsypki piaskowej. Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał stosowania piasku w przypadku zastosowania rur z powłoką RC.

Odpowiedź:
Zamawiający będzie wymagał zastosowania podsypki i obsypki piaskowej.

 

Pytanie 3:
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie drogi dojazdowej do terenu zbiornika (tymczasowej lub docelowej)? Prosimy o informację czy koszt wykonania i rozebrania drogi dojazdowej tymczasowej do terenu zbiornika należy uwzględnić w kosztach ogólnych czy też będzie ona rozliczona na podstawie pozycji kosztorysowych w kosztorysie powykonawczym.

Odpowiedź:
Elementy związane z wykonaniem tymczasowych dróg dojazdowych zostały ujęte przez Zamawiającego w poz. 2, 15, 16 przedmiaru robót.

 

Pytanie 4:
Prosimy o informację co należy rozumieć pod pojęciem „podłączenie zasilania” w pozycji 85 przedmiaru robót? Czy działka na której posadowiony ma być zbiornik posiada przyłącz energetyczny? Jeżeli nie prosimy o informację po czyjej stronie będzie doprowadzenie zasilania na teren zbiornika? oraz jaką długość i typ kabla należy uwzględnić w wycenie pozycji.

Odpowiedź:
Zbiornik wraz z infrastrukturą będzie zasilany z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego. Przez „podłączenie zasilania” należy rozumieć wykonanie połączeń kablowych pomiędzy zbiornikiem a odwiertem głębinowym oraz pomiędzy odwiertem a sterowaniem pompownią. Długość przewodów wynosić będzie odpowiednio: zasilanie pompy – przewód YKY 5x2,5 o długości 15 m oraz sterowanie – przewód YKY 5x1,5 o długości 20m.

 

Pytanie 5:
Prosimy o informację gdzie należy odprowadzić wody drenażowe z terenu zbiornika?

Odpowiedź:
Wody z drenażu będą rozsączane na tereny zielone wskazane przez Zamawiającego na etapie realizacji robót.

 

Pytanie 6:
Prosimy o zamieszczenie schematów wyposażenia komór uzdatniania wody oraz studni wodomierzowej.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje schematem wyposażenia komór uzdatniania wody oraz studni wodomierzowej. W komorach tych należy zamontować jedynie urządzenia wskazane w przedmiarze robót, w tym chlorator, lampy uv, wodomierz oraz filtr.

 

Pytanie 7:
Brak w przedmiarze robót studni wodomierzowej prosimy o informację czy studnia jest objęta zakresem robót.

Odpowiedź:
Zakres robót nie obejmuje wykonania studni wodomierzowej. Wodomierz zostanie zamontowany w komorze uzdatniania.

 

Pytanie 8:
Brak w przedmiarze, robót związanych z wykonaniem odejść dla przyłączy wodociągowych. Prosimy o potwierdzenie informacji, iż zakres ten nie jest objęty postępowaniem.

Odpowiedź:
Przyłącza nie są objęte przedmiotem zamówienia.

 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

 


 

                                                                                                          Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                       Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 21.09.2016 r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynął wniosek nr 2 o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego podano poniżej.

 

Pytanie 1:
Prosimy o informację czy zgodnie z Ustawą PZP w art. 36ba ust. 1 Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji Zamówienia powierzenie jego części Podwykonawcy w przypadku jeśli w ofercie Wykonawca nie wskazał nazw Podwykonawców?

Odpowiedź:
Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia w trybie art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp.

 

Pytanie 2:
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź w jaki sposób będzie płatne wynagrodzenie, ponieważ Zamawiający w umowie w §3 pkt. 6 pisze „Wynagrodzenie płatne etapowo jednorazowo…”. Jeżeli etapowo to znaczy że są faktury częściowe, jeśli jednorazowo to wyłącznie faktura końcowa?

Odpowiedź:
Z całościowego brzmienia §3 wzoru umowy jednoznacznie wynika, że wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo. Słowo „etapowo” stanowiące omyłkę pisarską, zostanie wykreślone na etapie zawierania umowy.

 

Pytanie 3:
Wnosimy o zmianę zapisów umowy w §4 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”. Zapisy w dotychczasowej formule powodują, iż wykonawca zobowiązany będzie do ewentualnego odszkodowania nawet w sytuacji, gdy nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie umowy w terminie. Sprzeczne jest to z istotą umów o roboty budowlane, w których wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy z własnej winy. Jest to zatem zapis krzywdzący dla wykonawcy i stawiający go w podporządkowanej pozycji w stosunku do zamawiającego niezależnie od przyczyn ewentualnego niewykonania umowy w terminie.
Dokonując wykładni przepisu art. 476 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) należy wskazać, iż prawo rozróżnia dwa przypadki nienależytego wykonania zobowiązania, tj. opóźnienie oraz zwłokę. Z opóźnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez dłużnika nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Ze zwłoką mamy do czynienia wówczas, gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zamianę treści SIWZ. Postanowienia wzoru umowy są zgodne z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).

 

Pytanie 4:
Prosimy o wyjaśnienie wzoru umowy §4 pkt. 1d) i e). Jeśli Wykonawca spóźni się z zapłatą Podwykonawcy to ma zgodnie z pkt. d zapłacić karę w wysokości całej należności Podwykonawcy i dodatkowo zgodnie z pkt e za każdy dzień zwłoki w zapłacie w wysokości 0,5%. Zamawiający liczy podwójnie karę z tego samego tytułu?

Odpowiedź:
Przesłanki naliczania kar umownych, określone w §4 ust. 1 lit. d i e, odnoszą się do różnych sytuacji. Kary umowne nie będą naliczane podwójnie z tego samego tytułu.

 

 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

                                                                                                       Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                    Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 23.09.2016 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

W imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło 6 ofert. Szczegółowe informacje o złożonych ofertach zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Informacja z otwarcia ofert

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                        Stanisław Lichosyt


 


 

Sucha Beskidzka 14.10.2016 r.


 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez:
 
 
EKOINSTAL Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
34-200 Sucha Beskidzka

 
 
 
Szczegółowe informacje zawiara załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 
 
ZAŁĄCZNIK:
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 
 
 
 
 
                                                                                                    Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
 
                                                                                                                  Stanisław Lichosyt