Przejdź do stopki

Budowa budynku sportowo-gastronomiczno-hotelowego w Suchej Beskidzkiej

Treść


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41,  faks (33) 874-95-32, wszczyna postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego w celu zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na realizację zadania pn.:„Budowa budynku sportowo-gastronomiczno-hotelowego w Suchej Beskidzkiej”
Przedmiot partnerstwa publiczno-prywatnego wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45212000-6, 71221000-3.                

  
                                                                                                                                                                              
I.    Opis przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie kompletnego budynku wraz z infrastrukturą na części działki ewid. nr 9810/4 w Suchej Beskidzkiej, który będzie stanowił zaplecze MKS Babia Góra. Część budynku zostanie przeznaczona na cele gastronomiczno-hotelowe i będzie eksploatowana przez partnera prywatnego. Pozostała (klubowa) część budynku powierzona zostanie MKS Babia Góra. Pobieranie pożytków z części gastronomiczno-hotelowej budynku w okresie obowiązywania umowy będzie stanowiło wynagrodzenie partnera prywatnego. Projektowany budynek powinien odpowiadać współczesnym tendencjom w zakresie sportu i rekreacji, stwarzając zawodnikom jak również kibicom, trenerom a także gościom przyjazne warunki wypoczynku i rekreacji, zapewnić wysoką jakość rozwiązań przestrzennych i materiałowych, przy zachowaniu optymalnych wskaźników ekonomicznych. W ostatnim roku obowiązywania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (umowy ppp) partner prywatny będzie uprawniony do kupna części gastronomiczno-hotelowej budynku (nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal użytkowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego.
Prowadzony dialog konkurencyjny ma na celu uszczegółowienie i doprecyzowanie opisu przedsięwzięcia oraz uwarunkowań prawnych i finansowych jego wykonania. Podmiot publiczny informuje, że przedstawiony opis ma jedynie charakter wstępny i może ulec zmianie w trakcie trwania dialogu. Ostateczny, szczegółowy opis inwestycji zostanie udostępniony wykonawcom po zakończeniu dialogu.

II.    Okres obowiązywania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Okres obowiązywania umowy partnerstwa publiczno-prywatnego: zgodnie z ofertą partnera prywatnego, jednak nie dłużej niż 37 lat od daty zawarcia umowy ppp. Podmiot publiczny wymaga również zachowania następującego terminu pośredniego obejmującego zaprojektowanie i wybudowanie kompletnego budynku wraz z niezbędną infrastrukturą: zgodnie z ofertą partnera prywatnego, jednak nie dłużej niż 2 lata od daty zawarcia umowy ppp.

III.    Opis potrzeb i wymagań
Opis potrzeb i wymagań można uzyskać w siedzibie Podmiotu publicznego, w godzinach jego urzędowania lub pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) lub z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonego na stronie www.wrotamalopolski.pl.

IV.    Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V.    Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów opisanych w Opisie potrzeb i wymagań podmiotu publicznego i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

VI.    Wymagane oświadczenia i dokumenty
W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w pkt. V niniejszego ogłoszenia, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do Opisu potrzeb i wymagań podmiotu publicznego).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do Opisu potrzeb i wymagań podmiotu publicznego), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do Opisu potrzeb i wymagań podmiotu publicznego),
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 – 3 składa odpowiednie dokumenty określone w §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).
W przypadku wniosku składanego przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty określone w pkt. 1-3 potwierdzające, że wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp składa każdy z wykonawców oddzielnie. W przypadku spółki cywilnej dokumenty wskazane w pkt. 2 i 3 muszą dotyczyć poszczególnych wspólników oraz samej spółki.

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego.

VII.    Miejsce i termin składania wniosków
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2016 r. o godz. 11:00.
Otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nastąpi dnia 01.06.2016 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

VIII.    Kwalifikacja wykonawców – zaproszenie do dialogu konkurencyjnego

O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego wszystkich wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

IX.    Kryteria oceny ofert

Ze względu na złożoność przedsięwzięcia i brak możliwości ustalenia znaczenia kryteriów oceny ofert Zamawiający podaje kryteria w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:
1) wynagrodzenie partnera prywatnego,
2) termin realizacji przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego,
3) podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Sposób oceny ofert i zakres poszczególnych kryteriów zostanie doprecyzowany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia po zakończeniu dialogu.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 23.05.2016 r.

W związku z możliwością pojawienia się modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu, wprowadzanych na podstawie art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Opis potrzeb i wymagań podmiotu publicznego

3. Formularze edytowalne

 

 

                                                                                                          Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                       Stanisław Lichosyt