Przejdź do stopki

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł

Treść


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41,  faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
 

„Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł”
 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66113000-5, 66110000-4, 66100000-1.


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie  2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Przeznaczeniem kredytu jest sfinansowanie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zakup nieruchomości Zespołu Zamkowo-Parkowego w Suchej Beskidzkiej”.
Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia:
a)    okres spłaty kapitału:
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2016 r.,
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2017 r.,
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2018 r.,
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2019 r.,
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2020 r.,
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2021 r.,
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2022 r.,
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2023 r.,
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2024 r.,
-  200 000,00 zł w terminie do 28 grudnia 2025 r.,
b) odsetki płatne kwartalnie, począwszy od II kwartału 2016 r. w terminie do każdego 15-go dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, przy czym spłata ostatniej raty odsetek nastąpi wraz ze spłatą raty kapitałowej tj. do 28.12.2025 r.,
c) jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu,
d) zabezpieczenie  kredytu ustala się  w formie weksla własnego „ in blanco”,
e) Zamawiający (kredytobiorca) ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie przed terminem określonym wyżej, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia, bez dodatkowych opłat (w tym za sporządzenie aneksu do umowy) lub prowizji. Wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem kwoty należnych odsetek, które będą naliczane od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia,
f) walutą kredytu będzie złoty polski – wszystkie rozliczenia między Wykonawcą (bankiem) a Zamawiającym (kredytobiorcą) będą dokonywane w złotych polskich,
g) prowizja (jeżeli zostanie określona przez Wykonawcę w ofercie) zostanie jednorazowo potrącona z  kwoty kredytu,
h) do celów obliczenia oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365/366 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej ustalonej, jako stopa bazowa powiększona o stałą  marżę banku. Stopa bazowa – stawka WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. Ustalone w powyższy sposób oprocentowanie jest stałe dla całego okresu obrachunkowego (kwartału),
i) ewentualna zmiana harmonogramu spłat kredytu nie spowoduje żadnych kosztów po stronie Zamawiającego (kredytobiorcy), a w szczególności nie będą z tego tytułu naliczane żadne prowizje lub opłaty,
j)  Zamawiający wymaga, aby kredyt został uruchomiony w postaci jednej transzy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Termin realizacji zamówienia:

Termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 28.12.2025 r. Dostępność kwoty kredytu: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie później niż do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia  publicznego.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2016 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2016 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. wykażą, że posiadają zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.).

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły spełnia/nie spełnia.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Halina Kozioł         - tel. (0-33) 874-95-15 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura -  tel. (0-33) 874-95-41  (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 25.02.2016 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie: 
- cena brutto – 95%
- dostępność kredytu – 5%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Formularze edytowalne (oferta, oświadczenia)

 

 

                                                                                     Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                    Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 02.03.2016 r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w imieniu Zamawiającego – Gminy  Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły cztery wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Treść zapytań, odpowiedzi Zamawiającego oraz wnioskowane dokumenty stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego

2. Formularz klienta - pytania i odpowiedzi Zamawiającego dot. wniosku nr 2 z dnia 29.02.2016 r.

3. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

4. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Miasta

5. Uchwała Rady Miejskiej o powołaniu Skarbnika

6. Uchwała Rady Miejskiej - budżet na 2016 r. (uchwała zawiera upoważnienie do zaciągnięcia kredytu)

7. Sprawozdania za 2014 r.

8. Sprawozdania za 2015 r.

9. Sprawozdania za III kwartał 2015 r.

 

 

                                                                                                                              Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                                               Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 14.03.2016 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000 zł”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez:


Bank Spółdzielczy
w Suchej Beskidzkiej
ul. Piłsudskiego 5
34-200 Sucha Beskidzka

 

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Wykonawcę – Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej. Zamawiający ustalił, że Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i w ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i nie podlega odrzuceniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty w oparciu o kryteria określone w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej przyznano 100,00 pkt. Punktacja przyznana ofercie w poszczególnych kryteriach oceny: cena – 100,00 pkt., dostępność kredytu – 100,00 pkt. W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

                                                                                                                     Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                                     Stanisław Lichosyt