Przejdź do stopki

Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej

Treść

UWAGA: w dniu 09.12.2015 r. zostały opublikowane wyjaśnienia treści SIWZ!!!

 

Sucha Beskidzka 27.11.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza piąty przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:

 

„Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 45212200-8, 45112720-8, 37415000-0.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią roboty związane z modernizacją infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) roboty rozbiórkowe,
b) wykonanie kompletnej bieżni o długości 400 m o nawierzchni poliuretanowej typu „sandwich” o grubości nie mniejszej niż 13 mm,
c) montaż kompletnych urządzeń sportowych (skoczni do skoku w dal i trójskoku, dwóch rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, skoczni do skoku wzwyż),
d) wykonanie ogrodzenia i odwodnienia,
e) pełną obsługę geodezyjną inwestycji, w tym sporządzenie raportu pomiarowego zgodnie z wymaganiami PZLA (Polskiego Związku Lekkiej Atletyki),
f) zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane,
g) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego świadectwa PZLA kategorii VB,
h) wykonanie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń,
i) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z przepisami prawa i niniejszą SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zamówienie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej”.

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia (roboty budowlane, montaż urządzeń): do dnia 15.06.2016 r. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i dostarczenia Zamawiającemu świadectwa PZLA w terminie do dnia 16.08.2016 r.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2015 r. o godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2015 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na zasadach określonych w SIWZ.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 50 zł) można odebrać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 31. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a w szczególności warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia – tj. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej dwa zadania (zamówienia), z których każde obejmowało wykonanie bieżni okrężnej 400 m o nawierzchni poliuretanowej typu sandwich. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w SIWZ oraz w niniejszym ogłoszeniu, wykonawcy, oprócz oryginału oświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp, są zobowiązani do przedłożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku wiedzy i doświadczenia – za wystarczające zostanie uznane ujęcie w wykazie dwóch zadań (zamówień) spełniających ww. wymagania. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia albo inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dowodów w odniesieniu do wszystkich robót ujętych w powyższym wykazie – wykonawca przedkłada tylko dowody dotyczące najważniejszych robót, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, oprócz oryginału dokumentu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ), o którym mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ).

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Rafał Adamek - tel. (0-33) 874-95-40 (w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia)
Grzegorz Myszura - tel. (0-33) 874-95-41 (w sprawach związanych z procedurą przetargową)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 27.11.2015 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i ich znaczenie:
- cena brutto – 95%
- gwarancja jakości i rękojmia za wady – 5%

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - TOM II SIWZ

4. Dokumentacja projektowa - TOM III SIWZ

5. Formularze edytowalne

 

                                                                                               Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                               Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 09.12.2015 r.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły cztery wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 
ZAŁĄCZNIK:

Wyjaśnienia treści SIWZ

 

 

                                                                                                     Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                    Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 28.12.2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 24.12.2015 r. została wybrana oferta złożona przez:

Konsorcjum firm: BAKO SPORT G. Baran, R. Koziołek Sp.j., ul. Rapackiego 34, 42-520 Dąbrowa Górnicza oraz Przedsiębiortswo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza.

 

Treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

                                                                                                        Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                        Stanisław Lichosyt