Przejdź do stopki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć (raport obligatoryjny)

Treść

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Gdzie załatwić
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro pok. 33
Nr tel. 33 874 95 44

 

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

 

Podstawa prawna:

1. Art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. określające rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty
Wniosek podmiotu podejmującego realizacje przedsięwzięcia wraz z załącznikami.


Opłaty
205,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez organ
Opinie w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu:

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

c) Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

d) Organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

 

Udział społeczeństwa

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, zastosowanie ma art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. podawanie informacji na temat etapów postępowania w formie publicznego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna

 

Termin odpowiedzi

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu  - art.35 § 5 k.p.a.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Pliki do pobrania

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH