przewiń do góry

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć (możliwy wymóg raportu)

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku gdy obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany

Gdzie załatwić
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro pok. 33-34
Nr tel. 33 874 95 42, 33 874 95 44

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. określające rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz 71)

Wymagane dokumenty
Wniosek podmiotu podejmującego realizacje przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Opłaty
dołączony do wniosku dowód opłaty
od wniosku 205,00 zł
od pełnomocnictwa 17,00 zł

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez organ
1.Opinie w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu:
a/Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
b/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
2.Uzgodnienia:
a/z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
b/ z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie
3.Postanowienie:
- nakładające obowiązek sporządzenia raportu i określające jego zakres
- zwalniające z obowiązku sporządzenia raportu
5.W ramach postępowania, w którym sporządzany jest raport, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez:
a/podanie do publicznej widomości informacji o możliwości składania uwag i wniosków.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna

Termin odpowiedzi
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu /art.35§ 5 k.p.a.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję