Przejdź do stopki

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć (możliwy wymóg raportu)

Treść

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku gdy obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany

 

Gdzie załatwić

Urząd Miasta Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

I piętro pok. 33

Nr tel. (33) 874 95 44

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30

czwartek : 9:00 - 17:00

piątek: 7:30 - 15:30

 

Podstawa prawna:

  1. Art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
    i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. określające rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek podmiotu podejmującego realizacje przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

 

Opłaty

205,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez organ

Opinie w przedmiocie obowiązku sporządzenia raportu i określenia jego zakresu:

a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

c) Organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

d) Organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
w drodze postanowienia, nakłada ww. obowiązek określając jego kryteria. Wykonany raport przed wydaniem ostatecznej decyzji podlega uzgodnieniu z organami opiniującymi.

 

Udział społeczeństwa

Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, zastosowanie ma art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. podawanie informacji na temat etapów postępowania w formie publicznego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.


Forma załatwienia

Decyzja administracyjna

 

Termin odpowiedzi

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
- art. 35 § 5 k.p.a.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Pliki do pobrania

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH