przewiń do góry

Usunięcie drzew i krzewów przez właściciela, posiadacza nieruchomości lub inwestora

 

Gdzie załatwić
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro pok. 33-34
nr tel. 33 874 95 42, 33 874 95 44

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – środy : 7:30 – 15:30
Czwartek : 9:00 – 17:00
Piątek : 7:30-15:30

 

W dniu 02.06.2017 r. opublikowano nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy tej ustawy: wracają pomiary obwodów drzew na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki drzew, a  pracownicy urzędu gminy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.

 

Zmiany wprowadzone zostały  ustawą z  dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), która zacznie obowiązywać 17 czerwca 2017 r.

 

Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale zmienia się również generalnie wysokość, na której mierzony ma być obwód pnia, co ostatecznie zadecyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia.


Po liberalizacji przepisów wprowadzono pomiar na wysokości 130 cm, a od 17 czerwca 2017 r. - ustawa przywraca pomiar drzewa niżej - na wysokości 5 cm.

 

O zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia zadecyduje obwód pnia na wysokości
5 cm.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Szczególne regulacje dla drzew usuwanych z prywatnych posesji.

 

Takie same parametry będą obowiązywać w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Jeśli natomiast obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

i drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to należy chęć usunięcia drzewa zgłosić do odpowiedniego Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownicy urzędu gminy dokonają oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości
5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1. posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 2. nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni - w takim bowiem terminie organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

 

Nie zawsze jednak konieczne będzie odczekanie z usunięciem drzewa do końca ww. terminu. Nowelizacja wprowadza bowiem możliwość wydania przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

 

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin - po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku bowiem nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez pracowników urzędu gminy konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

 

Kiedy organ burmistrz miasta może wnieść sprzeciw?

 

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

 1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,
 4. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).

 

Kiedy organ burmistrz, prezydent miasta musi wnieść sprzeciw?

 

Organ wnosi sprzeciw:

 1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

 

Zwolnienie z opłaty za usunięcie drzewa pewne dopiero po upływie 5 lat.

 

Nowe przepisy mają ograniczyć usuwanie drzew na cele budowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy – Prawo budowlane,
a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Opłaty

 

Nowelizacja przewiduje wydanie przez ministra środowiska rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. Do czasu wydania tego rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody).

 

Inne zmiany

 

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wejście w życie zmian spowoduje również uchylenie przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Pliki do pobrania:

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję