Przejdź do stopki

Usunięcie drzew i krzewów przez osoby fizyczne lub firmy/instytucje

Treść

Gdzie załatwić
Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34 – 200 Sucha Beskidzka
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro pok. 33 nr tel. 33 874 95 44.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek – środy : 7:30 – 15:30
Czwartek : 9:00 – 17:00
Piątek : 7:30-15:30
 

OSOBY FIZYCZNE - wycinka drzewa na podstawie zgłoszenia zamiaru wycinki

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów - wg załączonego wzoru,
 2. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew i krzewów na nieruchomości.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postępowanie administracyjne wszczyna się na zgłoszenie strony. Pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzą oględziny w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Po przeprowadzonych oględzinach Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka w terminie 14 dni od daty oględzin może wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Brak sprzeciwu
w wyznaczonym terminie oznacza zgodę na usunięcie drzewa. Istnieje również możliwość wydania przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona od nowa.

WAŻNE INFORMACJE:

 • Ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew/krzewów może występować wyłącznie właściciel/współwłaściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą podpisać ww. zgłoszenie.
 • Z obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/krzewów zwolnione są:
 • drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 • krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej
  do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 • drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
  do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
  do użytkowania rolniczego,
 • drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.
   

FIRMY I INSTYTUCJE – wycinka drzew na podstawie wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów,
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością,
  • Zgoda właściciela nieruchomości (w przypadku gdy o usunięcie drzew, krzewów występuje posiadacz nieruchomości),
 3. Projekt planu nasadzeń zastępczych lub projekt przesadzenia drzew/krzewów, jeżeli nasadzenia/przesadzenia są planowane,
 4. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane,
 5. Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości).
   

KROK PO KROKU – PROCEDURA UZYSKIWANIA ZEZWOLENIA:

 • Przygotowanie i złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami,
 • Wizja w terenie, w uzgodnionym terminie,
 • Otrzymanie zezwolenia lub odmowy,
 • Uiszczenie opłaty jeśli zostanie naliczona lub kompensacja przyrodnicza w postaci nasadzeń zastępczych.

Na wydanie zezwolenia nie powinno się czekać dłużej niż miesiąc. Bywa jednak tak, że termin ten może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy – jeżeli do tego dojdzie, wnioskujący zostanie
o tym powiadomiony.
 

Pliki do pobrania: