Przejdź do stopki

Kamera online

Treść

 

Obraz z kamery monitoringu miejskiego w Suchej Beskidzkiej - Rynek


 


 

 

Klauzula informacyjna -monitoring

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)  informuję że :

 1. Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka reprezentujący Gminę Sucha Beskidzka z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 19, adres e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.pl, tel. 33 874 95 33.
 2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, listownie na adres urzędu, przesyłając e-mal na adres iod@sucha-beskidzka.pl lub telefonicznie 33 874 95 54.
 3. Monitoring  ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka poprzez sprawowanie nadzoru nad miejscami, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa m.in. ciągami komunikacyjnymi, parkingami oraz wejściami do obiektów tj.:

  - Rynek w Suchej Beskidzkiej wraz z przylegającymi ulicami i chodnikami dla pieszych,
  - plac targowy wraz z przylegającymi drogami i chodnikami dla pieszych,
  - teren Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji,
  - promenada wzdłuż ulicy Mickiewicza (od skrzyżowania z ul. płk. T. Semika do budynku CKiF)

   
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca1990 r.  (Dz. U. z 2019 poz. 506).
 5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni, a w przypadku gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego  prawa – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/a dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo usunięcia (w sytuacjach wskazanych wart. 17 RODO).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na działania urzędu w zakresie ochrony danych osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana   dane   nie   będą   wykorzystywane   do   podejmowania   decyzji   w   sposób   zautomatyzowany   i   nie   będą   podlegały profilowaniu.

Pełna treść klauzuli informacyjnej administratora danych dla klientów Urzędu Miasta Sucha Beskidzka znajduje się na stronie internetowej urzędu www.sucha-beskidzka.pl w zakładce "ochrona danych osobowych" oraz w siedzibie urzędu.