przewiń do góry

Debata publiczna - Raport o stanie Gminy Sucha Beskidzka za 2022 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta Raport o stanie Gminy Sucha Beskidzka.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka, na której ma odbyć się debata nad Raportem o stanie Gminy Sucha Beskidzka na dzień 6 czerwca 2023 r., zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do 5 czerwca 2023 r. do godz. 15:00
Zgłoszenia należy składać na dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19.

Niniejsza informacja wraz z wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Raport o stanie gminy” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. Informacja zostaje także ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Krystian Krzeszowiak

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję