przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXVII a XXVIII sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 31 marca oraz 8, 16, 19 i 22 kwietnia 2021 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na 2021 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł      -     50.890.898,82 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł      -     50.000.434,12 zł.
    
 2. W dniu 30 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z Firmą Fraxmo z Kobiernic na wykonanie oznakowania poziomego dróg, które są w zarządzie gminy Sucha Beskidzka. Zakres robót obejmuje malowanie przejść dla pieszych, progów zwalniających, stanowisk postojowych w tym stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych, ścieżek rowerowych oraz linii segregacyjnych o łącznej powierzchni ok. 1411 m2. Zgodnie z umową roboty zostaną wykonane w terminie do dnia 06 maja 2021 r. a ich koszt stanowi kwotę 26.092,17 zł brutto.
   
 3. W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w dniach: 31 marca oraz 16 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta zawarł umowy w formie aktów notarialnych, dotyczące nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sucha Beskidzka prawa własności nieruchomości stanowiących 10 działek o łącznej powierzchni 1538 m2, położonych w Suchej Beskidzkiej, os. Śpiwle oraz działki ewidencyjnej nr 6415/2 o powierzchni 357 m2, położonej przy ul. Zasypnica. Ponadto aktem notarialnym zawartym w dniu 01 kwietnia br. Burmistrz Miasta dokonał zakupu działki ewidencyjnej nr 4849/2 o powierzchni 16 m2 położonej przy ul. Kamienne. Grunt został nabyty za kwotę 560,00 zł.
   
 4. W dniach 12 i 13 kwietnia br. na terenie zespołu zamkowo-parkowego wykonywane były zdjęcia i nagrania do programu turystycznego w ramach cyklu „Odkryj Regiony”, realizowanego przez ekipę TVP3. Magazyn turystyczny „Odkryj Regiony” tworzony i emitowany jest przez Telewizję Kraków, Rzeszów, Lublin i Kielce. W każdym odcinku dziennikarze zapraszają osoby z pobliskich regionów do odwiedzenia i poznania po jednej atrakcji turystycznej w każdym z czterech województw: małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Odcinek ukazujący piękno suskiego zamku został wyemitowany na antenie TVP Kraków w dniu 22 kwietnia br.
   
 5. W dniu 14 kwietnia br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację drugiego etapu budowy zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Babia Góra tj. montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia br. nowym Prawem zamówień publicznych postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, który w odniesieniu do tzw. zamówień krajowych zastąpił przetarg nieograniczony. Termin składania ofert upływa 4 maja br. o godz. 11:00. Zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy.
   
 6. W dniu 15 kwietnia br. rozstrzygnięty został V miejski konkurs plastyczny pt. „Stop wypalaniu traw”. Celem konkursu było podniesienie poziomu świadomości społecznej związanej z konsekwencjami wypalania traw oraz łączenie wiedzy ekologicznej z działaniami artystycznymi. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Sucha Beskidzka. Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych tj. klasy od I-IV oraz od V-VIII.  Do konkursu wpłynęła rekordowa ilość, tj. 126 prac wykonanych różnymi technikami, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką konkursu. Laureaci każdej z kategorii otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Z uwagi na sytuację epidemiczną wręczenie nagród nie mogło odbyć się w sposób dotychczas praktykowany, dlatego nagrody zostały przekazane bezpośrednio do suskich szkół.
   
 7. Zarządzeniem z dnia 15 kwietnia 2021 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację Towarzystwu Miłośników Ziemi Suskiej w Suchej Beskidzkiej w kwocie 3.822 zł na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspierania działań i przedsięwzięć umacniających poczucie tożsamości i różnorodności kulturalnej”. Stowarzyszenie w ramach przyznanych środków finansowych wyda publikację poświęconą historii suskiego Rynku. Oferta na realizację przedmiotowego zadania publicznego została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym.
   
 8. Wojewoda Małopolski zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2021 r. ogłosił wybory uzupełniające do Rady Miasta Sucha Beskidzka w okręgu wyborczym nr 7 oraz określił terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym. W wyborach uzupełniających, które zostały wyznaczone na dzień 20 czerwca 2021 r. wybierany będzie jeden radny. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. powołał zespół do przygotowania i przeprowadzenia tych wyborów. Zgodnie z kalendarzem wyborczym w terminie do dnia 26 kwietnia br. można było dokonać zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu o utworzeniu Komitetu Wyborczego oraz o zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnego. W wyznaczonym terminie zgłoszenia dokonał i został zarejestrowany tylko jeden komitet.
   
 9. W dniu 22 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym. Z mocy ustawy Radzie przewodniczy Burmistrz Miasta. Podczas spotkania zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe przychodni za 2020 r. oraz przyjęty został plan finansowy na rok 2021. W ocenie Rady Społecznej, Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej realizuje swoje zadania statutowe bez zarzutów, a jej kondycja finansowa jest dobra.
   
 10. W dniu 26 kwietnia br. Biblioteka Suska wznowiła działalność po przerwie związanej z trwającą epidemią . Biblioteka, której siedziba zlokalizowana jest w obiekcie Centrum Kultury i Filmu, podobnie jak wszystkie inne tego typu instytucje, funkcjonuje w ścisłym reżimie sanitarnym i zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ministerialnymi i rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Biblioteka jest dostępna dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 z przerwą sanitarną od 13.00 do 13.30 na dezynfekcję pomieszczeń. Biorąc pod uwagę zajmowaną powierzchnię, jednocześnie na terenie biblioteki mogą przebywać 34 osoby.
   
 11. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W miesiącu kwietniu 2021 r. udział w spisie można wziąć poprzez: tzw. samospis internetowy, samodzielnie odpowiadając na pytania poprzez aplikację lub infolinię. Od maja br. prace spisowe realizowane będą również poprzez specjalnie do tego powołanych i przeszkolonych rachmistrzów spisowych. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, wywiady będą prowadzone jedynie w formie sondaży telefonicznych.
  Mieszkańcom Suchej Beskidzkiej, którzy nie mają możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i internetu), w Urzędzie Miasta udostępnione zostało pomieszczenie i komputer, a także udzielana jest niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji. Z tej formy samospisu do tej pory skorzystało 27 gospodarstw domowych.
   
 12. Gmina Sucha Beskidzka przystąpiła do realizacji resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość uzyskanego dofinansowania wynosi 43.684,00 zł. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), a także do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności  i z odpowiednimi wskazaniami . Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a za ich wykonanie osoby niepełnosprawne nie ponoszą żadnej odpłatności.
   
 13. Firma Conces s.c, z Ziębic k/Wrocławia zakończyła montaż i przekazała do eksploatacji dwie nowoczesne turbodmuchawy do napowietrzania ścieków w bioreaktorach w oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej. Zamówienie obejmowało: zakup, dostawę, montaż, podłączenie elektryczne i technologiczne, uruchomienie, wraz z połączeniem z zainstalowanym oprogramowaniem w dyspozytorni i szkoleniem operatorów. Turbodmuchawy charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością i sprawnością, uzyskaną dzięki zastosowanej technologii łożysk powietrznych z wysokoobrotowym silnikiem o magnesach stałych. Pozwoli to znacznie zredukować zużycie energii w stosunku do tradycyjnej dmuchawy o podobnych parametrach wydajnościowych. Wysoka wydajność nowych urządzeń pozwoliła na zredukowanie z dwóch do jednej dmuchawy obsługującej jeden ciąg technologiczny bioreaktora. Pozostałe, dotychczas wykorzystywane dmuchawy, stanowią rezerwę. Koszt dostawy zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą wyniósł 295 163,10 zł brutto. Na zamówienie zgodnie z umową została udzielona 5-cio letnia gwarancja.
   
 14. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił firmie MIKEL Pana Piotra Mikołajka z Suchej Beskidzkiej opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Zamkowej w Suchej Beskidzkiej na odcinku prowadzącym do budynków mieszkalnych. Projekt zgodnie z umową zostanie wykonany w terminie do dnia 15 września 2021 r. a jego koszt wyniesie 9 840 zł brutto.
   
 15. Zakład Komunalny eksploatując należącą do gminy Sucha Beskidzka oczyszczalnię ścieków, uruchomił produkcję środka poprawiającego właściwości gleby pn. „Suszek Beskidzki”. W wyniku wdrożenia odpowiedniego procesu technologicznego przetwarzającego odwodniony osad ściekowy, powstaje organiczno-mineralny środek poprawiający właściwości gleby, zawierającym azot, fosfor oraz wapń. Produkt przeszedł pozytywnie kolejne etapy wymaganych badań, co pozwoliło na uzyskanie Decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwalającej na wprowadzenie produkowanego środka do obrotu. Zgodnie z ww. decyzją, produkt może być stosowany w sadownictwie, uprawie warzyw, uprawie roślin ozdobnych i na trawniki, uprawach polowych roślin rolniczych, na użytkach zielonych, do rekultywacji gruntów zdegradowanych, przeznaczonych pod zalesienia. Szczegóły stosowania i przechowywania środka poprawiającego właściwości gleby zawarte są w instrukcji dostępnej wraz z decyzją na internetowej stronie Zakładu Komunalnego.
   
 16. Firma EW PROJEKTY z Krakowa na zlecenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka wykona dokumentację projektową przebudowy drogi prowadzącej do os. Salówka w rejonie Zasypnicy w Suchej Beskidzkiej. Dokumentacja projektowa realizowana będzie w ramach tzw. „specustawy drogowej”, czyli procedury z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z umową kompletna dokumentacja wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ma być wykonana w terminie do dnia 01 grudnia 2021 r. Koszty zleconych prac stanowią kwotę 37.000 zł.
   
 17. Pracownia projektowa Pani Kingi Lenik z Suchej Beskidzkiej na zlecenie Burmistrza Miasta opracowała kompletny projekt przebudowy boiska  przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Boisko zostało zaprojektowane w miejscu obecnego o nawierzchni asfaltowej. Dokumentacja stanowiła podstawę do złożenia wniosku przez Gminę do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tego zadania w ramach programu Małopolska Infrastruktura Sportowa. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w maju br.
   
 18. Firma RED LIFT Szymon Pęczek z Suchej Beskidzkiej na zlecenie Burmistrza Miasta wykonała remont korytarza przy głównym wejściu do Miejskiego Przedszkola Samorządowego. Zakres prac obejmował wykonanie zabudowy z płyt gipsowo - kartonowych, wykonanie gładzi oraz malowanie ścian i sufitu. Koszt wykonanych robót wyniósł 4 000 zł brutto.
   
 19. W kwietniu 2021 r. komisja powołana Zrządzeniem Burmistrza Miasta, przeprowadziła  konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. Ofertę w wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 6 kwietnia br. złożyło trzech kandydatów. W wyniku sprawdzenia załączonych dokumentów, komisja do drugiego etapu zakwalifikowała ofertę złożoną przez Pana Andrzeja Pecia, która spełniała wszystkie wymogi formalne.  Po zapoznaniu się z programem autorskim kandydata, jego merytorycznej ocenie oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja zarekomendowała Burmistrzowi Miasta kandydaturę Pana Andrzeja Pecia na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.
  Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 2021 roku powołał Pana Andrzeja Pecia na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej na okres pięciu lat. Nowy dyrektor obejmie swoje obowiązki od dnia 11 maja 2021 r.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję