Przejdź do stopki

Inauguracyjna Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka IX kadencji

Treść

W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych 7 kwietnia wybrana została Rada Miasta Sucha Beskidzka IX kadencji, a Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt uzyskał reelekcję. 7 maja w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbyła się I sesja Rady Miasta, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II, na której radni i Burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Ten zaszczyt przypadł radnej Wandzie Słowik. Zanim otworzyła I Sesję Rady Miasta Sucha Beskidzka, zebrani w Sali Rycerskiej wysłuchali krótkiego koncertu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej, którzy swoim występem uświetnili wydarzenie.

Sesję rozpoczęło uroczyste odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Krystyna Muła omówiła przebieg wyborów samorządowych oraz ich wyniki. Przypomniała, że na terenie miasta utworzono siedem obwodów głosowania oraz 15 okręgów wyborczych. Łącznie pięć komitetów wyborczych zgłosiło 30 kandydatów na radnych (w 11 okręgach po dwóch kandydatów, w dwóch okręgach po trzech kandydatów, a w dwóch okręgach głosowania nie przeprowadzano, gdyż zgłoszono w nich po jednym kandydaci na radnego). Uprawnionych do głosowania było 6061 osób, a udział wzięło 2941 osób, czyli 48,52% uprawnionych. W wyniku przeprowadzonych wyborów, Radę Miasta Sucha Beskidzka tworzy 9 radnych reprezentujących KWW „Samorządni”: Grzegorz Chrząszcz, Marek Kłapyta, Bogusław Kołodziejczyk, Krystian Krzeszowiak, Maria Kuś, Janusz Siwiec, Wanda Słowik, Agnieszka Spyrka, Mateusz Szklarczyk, czterech KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”: Damian Basiura, Kinga Maciejowska, Mariusz Klimasara, Iwona Porębska oraz dwóch KWW Szymon Wągiel: Rafał Cyganek i Szymon Wągiel. W wyborach samorządowych wybierano również Burmistrza Miasta. Jedynym kandydatem na to stanowisko był Stanisław Lichosyt, zgłoszony przez KWW „Samorządni”. Głos oddało 4371 osób, a Stanisław Lichosyt uzyskał poparcie 2592 z nich (76,24%). Po wystąpieniu Krystyna Muła wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Sucha Beskidzka, a Panu Stanisławowi Lichosytowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Następnie radni i Burmistrz złożyli ślubowanie.

W dalszej części obrad Rada Miasta dokonała w tajnych głosowaniach wyboru Przewodniczącego RM i Wiceprzewodniczącego RM. W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Miasta Sucha Beskidzka jednogłośnie został Krystian Krzeszowiak, który sprawował tę funkcję w poprzedniej kadencji samorządu, a teraz był jedynym zgłoszonym kandydatem. Radni byli również jednomyślni dokonując wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Sucha Beskidzka. Został nim długoletni radny Janusz Siwiec (był jedynym zgłoszonym kandydatem), który w poprzedniej kadencji przewodniczył Komisji Rewizyjnej.

Na zakończenie sesji głos zabrał Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt, podkreślając, że zawsze priorytetem była dla niego troska o miasto, jego przyszłość i utrzymanie wysokiego tempa zrównoważonego rozwoju. Przed wyborami złożył deklarację kontynuacji sprawdzonych i rozsądnych form zarządzania Suchą Beskidzką. Podziękował mieszkańcom za udział w wyborach, zaznaczając, że tak wysokie poparcie jakie uzyskał jest dla niego nagrodą za wieloletnią służbę, powodem do satysfakcji i dumy, a powierzenie funkcji Burmistrza Miasta na kolejną pięcioletnią kadencję stanowi zaszczyt, ale i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jednocześnie Stanisław Lichosyt podziękował mieszkańcom za głosy oddane na kandydatów KWW „Samorządni”, bo utworzona struktura uprawnia do stwierdzenia, że współpraca między Burmistrzem a Radą Miasta będzie bardzo dobra, merytoryczna i owocna. To gwarancja, że w samorządzie Suchej Beskidzkiej, tak jak dotychczas, nie będzie miejsca na uprawianie polityki i marnowanie czasu na kłótnie, lecz skutecznie realizowany będzie program wyborczy. Najważniejszymi przedsięwzięciami zaplanowanymi na najbliższe pięć lat są budowa bloków mieszkalnych na terenach potartacznych z głównym przeznaczeniem na wynajem długoterminowy, modernizacja obiektów oświatowych (termomodernizacja hali sportowej i kotłowni w SP nr 1 oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku szkolnym przy ul. Błądzonka), rozbudowa (wraz z pozostałymi gminami Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy) składowiska odpadów komunalnych, modernizacja i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę pitną (budowa zbiorników zapasowych przy ul. Źródlanej) oraz kontynuacja remontów i rozbudowy systemu dróg i ciągów komunikacyjnych wraz z optymalizacją organizacji ruchu kołowego w mieście, a w szczególności na wjazdach i wyjazdach z Suchej Beskidzkiej. W trosce o ochronę środowiska samorząd prowadzić będzie dalsze działania na rzecz ograniczania niskiej emisji, rozbudowywana będzie sieć kanalizacyjna, a na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów zaplanowano budowę farmy fotowoltaicznej. Natomiast w celu stwarzania mieszkańcom i gościom jeszcze większych możliwości i lepszych warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu przewidziano rozbudowę istniejących i budowę nowych placów zabaw, kontynuację zagospodarowania terenu przy ul. Turystycznej oraz budowę profesjonalnych tras rowerowych oraz ścieżek spacerowych i trekkingowych.  Burmistrz Miasta podkreślił, że lista przedsięwzięć nie jest zamknięta i jest otwarty na propozycje realizacji inwestycji, ale muszą one być racjonalne.

Sesję poprzedziła msza święta odprawiona w kaplicy zamkowej przez proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ks. Wiesława Popielarczyka.

Wojciech Ciomborowski