przewiń do góry

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 50 000 zł netto

W związku z realizacją projektu pn.: „Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Gmina Sucha Beskidzka - Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż szaf do przechowywania odczynników chemicznych.

 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA:

 1. ZAMAWIAJĄCY
  Gmina Sucha Beskidzka - Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka
  Telefon : 33 874 95 50
  Fax : 33 874 95 00
  E-mail: kadry_cas@sucha-beskidzka.pl
   
 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  • Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z procedurą rozeznania rynku określoną w „PODRĘCZNIKU KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r.) oraz zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.
  • Zamawiający w przypadku niniejszego zapytania zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) nie jest zobowiązany do jej stosowania.
    
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 3 szt. szaf do przechowywania odczynników chemicznych zgodnych ze specyfikacją :

  Wymiary 2000x1020x435 mm
  Szafa na chemikalia, z wanną ociekową, przestawnymi półkami oraz króćcem przyłączeniowym. Masywna konstrukcji z pełnymi drzwiami. Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym z pokrętłem, z 3- punktowym systemem ryglowania. Drzwi posiadają otwory, których zadaniem jest zasysanie do szafy powietrza z zewnątrz. Szafa wyposażona jest w wannę ociekową na chemikalia. W górnej części szafy zamontowany jest króciec umożliwiający podłączenie do szafy wentylacji zewnętrznej.
  Szafa wykonana w całości z tworzywa odpornego chemicznie, materiału nie korodującego, zapewniającego długą żywotność w starciu z ostrymi przechowywanymi w niej substancjami.
  Bezpieczne elementy zewnętrzne również z tworzywa.
   
 4. TERMIN REALIZACJI
  Termin realizacji przedmiotu zamówienia  21 dni licząc od dnia podpisania umowy.
   
 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
  Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców:
  • Powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, przez które rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
   • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
   • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
   • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
   • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  • W stosunku, do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
  • Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
    
 6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
  • Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do zapytania. Ocena złożonych ofert i określenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń składanych przez Wykonawców.
  • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi, na które składać się musi pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy i dane Zamawiającego z dopiskiem: „Oferta na dostawę i montaż  szaf do przechowywania odczynników chemicznych w ramach realizacji projektu pn. „Inwestycja w edukację – bramą do sukcesu w Gminie Sucha Beskidzka”. W przypadku założenia oferty e-miałem na adres elektroniczny Zamawiającego , należy zeskanować wymagane dokumenty z podpisami i pieczątkami i przesłać na adres elektroniczny: kadry_cas@sucha-beskidzka.pl. W tytule należy wpisać „Oferta na dostawę szaf do przechowywania odczynników chemicznych ”
  • Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
  • Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej pok. 55 lub przesłać e-mailem na adres elektroniczny w terminie do 18 kwietnia 2018 r. do godz. 13.00.
  • Zamówienie na realizację dostawy zostanie złożone w terminie do 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Kryteria oceny ofert:

  Kryteria wyboru (waga):
  a) Cena-100%,                              waga-100pkt.

  Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: najniższa cena brutto/ cena oferty ocenianej x waga

  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie warunkom zamówienia, a także uzyska najwyższą liczbę punktów.
   
 8. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego :
  Anna Woźnica tel. 33 874 95 49 e-mail: awoznica@sucha-beskidzka.pl

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję