Przejdź do stopki

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta Sucha Beskidzka

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:
 

„Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie miasta Sucha Beskidzka”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7, 45233120-6, 45233220-7, 45233140-2, 45233252-0.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowią roboty związane z przebudową odcinków dróg wewnętrznych na terenie miasta Sucha Beskidzka. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

 1. ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

 2. roboty ziemne,

 3. ścinanie poboczy,

 4. profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

 5. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

 6. utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltową,

 7. czyszczenie koryt betonowych z namułów.


 

Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części:

Część I – przebudowa drogi wewnętrznej ul. Podksięże – obejmuje w szczególności:

 1. ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 30 m2,

 2. roboty ziemne,

 3. ścinanie poboczy – 120 m2,

 4. profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 465 m2,

 5. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 450 m2,

 6. utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltową – 120 m2.


 

Część II – przebudowa drogi wewnętrznej ul. Podksięże (Starostówka) – obejmuje w szczególności:

 1. profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 155 m2,

 2. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 150 m2,

 3. utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego powierzchniowym utrwaleniem

  emulsja asfaltową – 40 m2.


 

Część III – przebudowa drogi wewnętrznej ul. Błądzonka – obejmuje w szczególności:

 1. ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 30 m2,

 2. roboty ziemne,

 3. ścinanie poboczy – 448 m2,

 4. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 2 800 m2,

 5. czyszczenie koryt betonowych z namułów – 450 m,

 6. utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym wraz z jego powierzchniowym utrwaleniem emulsja asfaltową – 448 m2.


 

Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą jedną, dwie lub wszystkie części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

 

Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 29.06.2018 r.

 

Termin i sposób składania ofert

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 06.04.2018 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.04.2018 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna). Oferty należy sporządzić w języku polskim.


 

Dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji drukowanej nie będzie przekazywana wykonawcom.

 

Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

 

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 i 3, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

 

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.
 

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. procedurę odwróconą – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 • cena brutto – 60%

 • gwarancja jakości i rękojmia za wady – 40%

 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na zasadach określonych w SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 22.03.2018 r.
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

 

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.


 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt