Przejdź do stopki

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka

Treść


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:


„Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka”


Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
90511000-2, 90512000-9, 90500000-2, 90513100-7.

 

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Sucha Beskidzka, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Przez odbieranie i transport odpadów komunalnych należy rozumieć w szczególności dystrybucję pojemników, opróżnianie pojemników, zbiórkę worków oraz transport odebranych odpadów do miejsca ich zagospodarowania, wskazanego przez Zamawiającego.
Szacunkowa liczba nieruchomości:
1) zamieszkałych – ok. 1 895 w tym 35 to budynki wielorodzinne typu bloki. W budynkach wielorodzinnych (bloki) odpady komunalne będą zbierane w pojemnikach KP7, pojemnikach o pojemności 1100 l oraz pojemnikach typu IGLO,
2) niezamieszkałych – ok. 5 231.

Łączna szacunkowa ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie objętym zamówieniem wyniesie ok. 2 650,00 Mg w tym:
1) odpady selektywnie zbierane – ok. 1 350,00 Mg, z czego:
 wysegregowane odpady ze strumienia odpadów zbieranych selektywnie stanowią ok. 650,00 Mg,
 pozostałe odpady zbierane w sposób selektywny stanowią ok. 400,00 Mg,
 odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie stanowią ok. 300,00 Mg,
2) odpady zmieszane – ok. 1 300,00 Mg.

Wszystkie odpady komunalne będą przekazywane przez Wykonawcę do Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4a.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przy czym do realizacji prac organizacyjno-technicznych (opracowanie harmonogramu, oznakowanie pojemników itp.), poprzedzających odbiór odpadów, Wykonawca przystąpi niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Termin i sposób składania ofert
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 07.12.2017 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.12.2017 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna). Oferty należy sporządzić w języku polskim.

 

Dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji „papierowej” nie będzie przekazywana wykonawcom.

 

Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
 posiadania odpowiedniego zezwolenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że uzyskał wpis do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 zdolności technicznej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów komunalnych, wyposażonym w urządzenie umożliwiające bieżące ważenie pojemników na odpady (o pojemności w zakresie min. 120 – 1100 l) przy ich opróżnianiu oraz wykonanie wydruku w celu pozostawienia informacji dla właściciela nieruchomości o ciężarze odebranych odpadów.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów, określonych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załączniki nr 2A i 2B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia w formie pisemnej należy złożyć wraz z ofertą.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór ww. wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. W wykazie należy podać tylko informacje niezbędne do potwierdzenia spełniania opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
6. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca dostarczy następujące dokumenty, potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6 składa odpowiednie dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 6a, składa odpowiedni dokument określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie.
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt. 6, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Dokumenty należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
 cena brutto – 60%
 częstotliwość odbioru odpadów komunalnych – 40%

 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 29.11.2017 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

3. Formularze edytowalne

 

 

 

                                                                                        Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                         Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 07.12.2017 r.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


W imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta.
Szczegółowe informacje o złożonej ofercie zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 ZAŁĄCZNIK:

Informacja z otwarcia ofert

 

 

                                                                                               Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

   
                                                                                                            Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 15.12.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. – dalej: ustawa Pzp) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 


Uzasadnienie:

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Turystyczne BESKIDY-TOURIST Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19/58. W wyniku analizy oferty ustalono, że zawiera ona cenę (609 552,00 zł) przewyższającą kwotę (595 000,00 zł), którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że stan faktyczny wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania, określoną w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
 

 

 

                                                                                                               Z upoważnienia

                                                                                              Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                             Tadeusz Woźniak

                                                                                                               Sekretarz Gminy