Przejdź do stopki

Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jędrzejaki w Suchej Beskidzkiej

Treść


 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.:


„Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jędrzejaki w Suchej Beskidzkiej”

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45000000-7, 45231300-8, 45233140-2, 45110000-1.

 

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowią roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na os. Jędrzejaki w Suchej Beskidzkiej. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) roboty przygotowawcze i ziemne,
b) montaż rurociągów z rur PVC-U SN8 o średnicach 200 i 160 mm o łącznej długości – 710 mb,
c) montaż studni kanalizacyjnych z gotowych elementów z tworzyw sztucznych – 48 szt.,
d) pełną obsługę geodezyjną inwestycji,
e) wykonanie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń,
f) wykonanie innych prac i czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami prawa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

 

Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2017 r.

 

Termin i sposób składania ofert
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 23 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 28.08.2017 r. o godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.08.2017 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Miejskim w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 21 (sala sesyjna). Oferty należy sporządzić w języku polskim.

 

Dostęp do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego: www.sucha-beskidzka.pl (zakładka „Zamówienia publiczne”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zamawiającego prowadzonym na stronie www.wrotamalopolski.pl. SIWZ w wersji drukowanej nie będzie przekazywana wykonawcom.

 

Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

 

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni wykonawcy, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 i 3, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.

Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. procedurę odwróconą – tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- cena brutto – 60%
- gwarancja jakości i rękojmia za wady – 40%

 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 11.08.2017 r.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.

W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - TOM I

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - TOM II SIWZ

4. Dokumentacja projektowa - TOM III SIWZ

5. Formularze edytowalne

 

 

 

                                                                                         Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                      Stanisław Lichosyt

 


 

Sucha Beskidzka 30.08.2017 r.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jędrzejaki w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły 2 oferty.
Szczegółowe informacje o złożonych ofertach zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:
Informacja z otwarcia ofert

 

 

                                                                                            Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                         Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 05.09.2017 r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Jędrzejaki w Suchej Beskidzkiej”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta złożona przez:

 

BUDROST Sp. z o.o.
34-205 Stryszawa 1A

 

Pełną treść zawiadomienia wraz z uzasadnieniem zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

ZAŁĄCZNIK:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

                                                                                             Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                         Stanisław Lichosyt